Emotra AB:s ("Emotra") meddelar att forskare visat på ytterligare användning av Emotras metod, EDOR®. Forskare vid en psykiatrisk klinik har gjort upptäckter som pekar på möjligheter att bredda användningen av EDOR Test i klinisk verksamhet.  Resultaten stämmer väl överens med de rön som på senare tid framkommit för den bakomliggande biologiska mekanismen till hyporeaktivitet.

För Emotra är forskning en strategiskt viktig fråga där bolaget uppmuntrar och stöttar kliniker och forskningsinstitutioner som har intresse och kapacitet att arbeta med teknologin för att sprida och fördjupa kunskapen till fler människor. Nu har ett antal studier avslutats eller kommit så långt att det går att se tecken på möjliga nya användningsområden för EDOR. Potentiellt innebär det här en breddad användning av testet med tanke på att hyporeaktivitet sannolikt har en koppling till olika kliniska problemställningar hos patienter med depression.

Bolaget undersöker nu förutsättningarna för patentskydd av den breddade applikationen. Eventuell ansökan måste lämnas in för granskning innan nyheten offentliggörs och bolaget kan därför inte ge mer information vid den här tidpunkten. Författandet av ett vetenskapligt manuskript är långt framskridet men författaren avvaktar med att skicka in det till dess att Emotra hunnit förbereda och skicka in ansökan.

En artikel som beskriver den bakomliggande biologiska mekanismen för fenomenet hyporeaktivitet är under framtagning. Arbetet leds av Emotras forskningschef och upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell.

För den kliniska multicenterstudien EUDOR-A, finns nu ett manuskript framtaget. Det är på cirkulation hos forskarna, som successivt inkommer med kommentarer till den publiceringskommitté som ansvarar för sammanställningen av manuskriptet. Det finns ännu inte ett datum satt för när det kommer att lämnas in för publicering.

Under januari har ett till "Letter of Intent" tecknats mellan Emotra och ett universitetssjukhus som avser användning av EDOR-Test i klinisk rutin, kombinerat med egna kliniska studier.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se