BillerudKorsnäs har inom ramen för det nylanserade koncernprogrammet för förbättrad produktionseffektivitet beslutat att genomföra åtgärder i syfte att stärka effektiviteten och arbetsmiljön vid ett flertal av koncernens bruk. Totalt görs en reservering om cirka MSEK 450, varav cirka MSEK 200 har kassaflödespåverkan under en treårsperiod. Reserveringen påverkar resultatet negativt i andra kvartalet 2018.

Åtgärderna för att stärka arbetsmiljön kommer att vidtas under ordinarie underhållstopp med start efter sommaren och pågå över två till tre underhållscykler beroende på insats. Åtgärderna kommer bland annat bestå av rivning av gamla byggnader och saneringsarbete.

Som ett sista steg i konsolideringen av Billerud och Korsnäs har också beslutats att införa enhetliga redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter vid bruken, vilket leder till nedskrivningar i andra kvartalet.

Sammantaget kommer en reservering om cirka MSEK 450, varav cirka MSEK 200 har kassaflödespåverkan under en treårsperiod, att göras i det andra kvartalet 2018.

Reserveringen kommer att rapporteras som jämförelsestörande post inom enheten Övrigt. BillerudKorsnäs presenterar sin delårsrapport för andra kvartalet den 18 juli.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, CFO, +46 8 553 335 07
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08  

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 20:00 CET. 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 400 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se