Första kvartalet i korthet
  • Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 10% jämfört med samma kvartal föregående år, trots lägre patent- och licensintäkter om SEK -1,6 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, och fyra av de fem marknadsområdena visade tvåsiffrig tillväxt. Rapporterad försäljning var SEK 49,8 (49,8) miljarder.
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 42,9% (40,4%), med förbättrad marginal i alla segment trots lägre patent-och licensintäkter. Rapporterad bruttomarginal förbättrades till 42,8% (39,8%).
  • EBIT exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till SEK 5,3 miljarder (10,7%) från SEK 4,6 miljarder (9,3%) jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Networks, vilket mer än uppvägde den negativa påverkan från lägre patent- och licensintäkter. Rapporterad EBIT var SEK 5,3 (4,3) miljarder.
  • Försäljningen inom Networks ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, driven av ökade marknadsandelar. EBIT-marginalen för Networks exklusive omstruktureringskostnader var 19,9% (16,8%).
  • Periodens resultat var SEK 3,2 (2,3) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 1,6 (2,3) miljarder, främst påverkat av lägre inbetalningar av patent- och licensavgifter. Nettokassan 31 mars 2021 var SEK 43,0 (38,4) miljarder.

 
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|SEK miljarder |Kv 1 |Kv 1 |Förändring|Kv 4 |Förändring |
| |2021 |2020 |årsvis |2020 |kvartalsvis|
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Nettoomsättning |49,8 |49,8 |0% |69,6 |-28% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
| Försäljningstillväxt justerad för |-  |-  |10% |-  |-  |
|jämförbara enheter och | | | | | |
|valutaeffekter[1]  | | | | | |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Bruttomarginal[1]  |42,8%|39,8%|-  |40,6%|-  |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|EBIT  |5,3 |4,3 |22% |11,0 |-52% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|EBIT-marginal[1]  |10,6%|8,7% |-  |15,8%|-  |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Periodens resultat  |3,2 |2,3 |39% |7,2 |-56% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Vinst per aktie efter utspädning, SEK |0,96 |0,65 |48% |2,26 |-58% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Finansiella mått exkl. omstr.kostn. |
|och andra jämförelsestörande poster[1] |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Bruttomarginal exklusive |42,9%|40,4%|-  |40,6%|-  |
|omstruktureringskostnader  | | | | | |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|EBIT exkl. omstr.kostnader  |5,3 |4,6 |16% |11,0 |-51% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|EBIT marginal exkl. omstr.kostnader  |10,7%|9,3% |-  |15,8%|-  |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Fritt kassaflöde före M&A  |1,6 |2,3 |-33% |12,8 |-88% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+
|Nettokassa vid periodens slut  |43,0 |38,4 |12% |41,9 |3% |
+--------------------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+

[1] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vår strategi, som bygger på ökade FoU-investeringar för teknik- och kostnadsledarskap, fortsatte att leverera under första kvartalet 2021. Vi såg en organisk försäljningstillväxt[1] på 10%, främst driven av ökade marknadsandelar inom Networks. Justerat för minskade patent- och licensintäkter var den organiska försäljningstillväxten[1] 14%. Bruttomarginalen[2] förbättrades till 42,9% (40,4%) jämfört med samma kvartal föregående år, och ökade marginaler inom alla segment mer än uppvägde lägre patent- och licensintäkter. Vår EBIT-marginal[2] ökade till 10,7% trots betydande investeringar i verksamheten och motvind från valutaeffekter. Med en konkurrenskraftig 5G-produktportfölj och kostnadsstruktur är vi väl positionerade för att utnyttja ett fortsatt marknadsmomentum.

Försäljningen[1] inom Networks ökade organiskt med 15%, trots minskade patent- och licensintäkter. Denna tillväxt avspeglar fortsatt hög aktivitet inom alla marknadsområden förutom Mellanöstern och Afrika. Vi fortsatte att vinna marknadsandelar under kvartalet och såg stark orderingång. Bruttomarginalen[2] för första kvartalet förbättrades till 46,0% (44,6.%). Med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för en robust leveranskedja har vi hittills kunnat hantera den globala bristen på halvledare utan att kundleveranserna har påverkats. Våra ökade FoU-investeringar har accelererat produktutvecklingen, vilket framgår av vår nyligen lanserade lätta och energieffektiva Massive MIMO-radio för 5G-mellanband samt Cloud RAN-portföljen. Dessa kompletterar vår radioportfölj, vilket ger kunderna bredare utbyggnadsalternativ och har mottagits positivt. Vi förväntar oss att marknaden utvecklas positivt under 2021. Vi avser att fortsätta investera för ökade marknadsandelar samt för ökad motståndskraft i leveranskedjan under resten av året.

Digital Services visar bra momentum gällande vunna kontrakt, främst inom vår molnbaserade 5G Core-portfölj, och fortsätter att genomföra planen, vilket syns i en ökad bruttomarginal[2] till 43,6% (40,1%). Ökad försäljning inom Digital Services är den viktigaste delen, och det är uppmuntrande att se försäljningen[1] växa organiskt med 3% under kvartalet, trots lägre patent- och licensintäkter samt fortsatt sjunkande försäljning inom den tidigare produktportföljen. Den negativa EBIT under kvartalet beror på säsongsmässigt lägre försäljning, lägre patent- och licensintäkter samt en pågående upptrappning av FoU-investeringar. Vi kommer att fortsätta investera i FoU för den nya, molnbaserade 5G Core-portföljen, och vi kommer att se initiala utbyggnadskostnader som påverkar 2021. Dock förväntar vi oss att intäkterna från vunna 5G Core-kontrakt börjar komma sent under 2021 eller tidigt 2022. 2021 kommer att vara ett investeringsår, och vi förväntar oss en liknande resultatnivå under andra kvartalet som under första kvartalet. Vi är övertygade om att vi bygger en stark plattform för Digital Services, och målet att nå en EBIT-marginal[2] på 4%-7% under 2022 kvarstår.

Managed Services levererade en bruttomarginal[2] på 21,0% (20,6%) under kvartalet. EBIT-marginalen[2] minskade till 8,1% (11,4%), vilket inkluderar en negativ engångspåverkan om en procentenhet relaterad till en avslutad verksamhet som inte ingick i kärnverksamheten. Vi fortsätter att fokusera på att ytterligare förbättra marginalprofilen genom ökade FoU-investeringar inom automation och AI.

Det är glädjande att se att Cradlepoint, som redovisas i segmentet Emerging Business and Other, utvecklas enligt plan.

Patent- och licensintäkterna uppgick till SEK 0,8 (2,5) miljarder under kvartalet. Minskningen är främst relaterad till kontrakt som löpt ut, där förhandling om förnyelse pågår, samt lägre volymer från en licenstagare. Både juridiska processer och förhandlingsprocesser fortsätter för det största av de kontrakt som är under förnyelse.

Fritt kassaflöde före M&A uppgick till SEK 1,6 (2,3) miljarder under kvartalet. Normalt kommer majoriteten av de årliga patent- och licensintäkterna under första kvartalet. Exklusive patent- och licenspåverkan förbättrades kassaflödet betydligt jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är ett resultat av förbättrade intäkter och fortsatt disciplin beträffande sysselsatt kapital. Vi är väl positionerade med en robust balansräkning och en solid konkurrensposition med utgångspunkt i vår 5G-portfölj, vilket ger oss möjlighet att få bolaget att växa ytterligare, både organiskt och genom förvärv.

Den pågående globala pandemin har påskyndat samhällets digitalisering, och skapat en betydande premie för nätanslutning av hög kvalitet både ekonomiskt och för samhället i stort. En robust global digital infrastruktur är avgörande. Vi ser positiva tecken på att regeringar och företag i allt högre grad ser 5G som ett förstahandsval för anslutning, med accelererande utbyggnad.

Vi fortsätter att förstärka vårt starka åtagande för etik och regelefterlevnad. För att stärka vår förmåga ökar vi våra investeringar ytterligare, samtidigt som vi inför nya eller reviderade processer och interna kontroller. En nödvändig hörnsten är en hållbar etisk företagskultur som bygger på individuellt ansvarstagande för ansvarsfull affärspraxis. Den oberoende monitorns pågående arbete ger värdefulla bidrag till att uppnå våra ambitioner.

Det finns starkt momentum inom den globala 5G-efterfrågan, där ledande marknader går framåt i snabb takt, vilket skapar möjligheter för oss att få kärnverksamheten att växa. Därför fortsätter vi att investera i att ytterligare stärka vår portfölj och öka vår globala marknadsandel. Enterprise-möjligheten, som bygger på 5G och Sakernas internet, innebär ytterligare ett attraktivt tillväxtområde. Med de investeringar i verksamheten som vi genomför under 2021 skapar vi en robust plattform på lång sikt med stärkt konkurrenskraft inom både kärnverksamheten och Enterprise-tillämpningar.

Vår främsta prioritet är våra kollegors, kunders och partners säkerhet, hälsa och välbefinnande. Tack vare vår fantastiska personal, som visat stor uthållighet under utmanande förhållanden under pandemin, har vi kunnat leverera till våra kunder och driva vår verksamhet utan störningar.

Ta hand om er.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2021/3month21-se.pdf eller www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CET

För att ansluta till videokonferensen, vänligen gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 35472293#

Vänligen ring in senast 15 minuter innan videokonferensen startar.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: +46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Media

Peter Olofsson, chef Corporate Communications
Telefon: +46 702 67 34 45
E-post: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 07:00 CEST.