Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2019 beslutades följande

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie. Avstämningsdag är den 21 maj 2019. Utbetalning av utdelning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2019.

Styrelse

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma beslutades nyval av Mathias Hermansson och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Peter Ingman och Fredrik Wester. Cecilia Beck-Friis har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Fredrik Wester och som vice ordförande Håkan Sjunnesson. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 520 000 kr per år för vice ordföranden och 260 000 kr för ordinarie styrelseledamot. Till Fredrik Wester ska enligt eget önskemål utgå ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Beslut om teckningsoptionsprogram 2019/2022, innefattande antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022, och riktad nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda - Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med 0,33 procent.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. 

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2019.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox består idag av förlagsverksamhet samt egen utveckling av datorspel och varumärken. I spelportföljen finns idag fler än 100 titlar och Paradox äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Prison Architect, Magicka, Age of Wonders samt World of Darkness varumärkeskatalog. Sedan starten för 15 år sedan har Paradox gett ut spel världen över, först via fysisk distribution men sedan 2006 främst i digitala distributionskanaler. Företaget utvecklar främst spel för PC och spelkonsoler, men släpper även spel på mobila plattformar. Till de största marknaderna hör USA, Storbritannien, Kina, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar över tre miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och antalet registrerade Paradox-användare överstiger tio miljoner. 

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se,+46-8-528 00 399. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com.