I dagens bokslutskommuniké för 2019 redovisade Adapteo Plc hyresintäkter om 35,1 (34,9) miljoner euro för det fjärde kvartalet. I konstanta valutor ökade hyresintäkterna med 2 procent. Nettoomsättningen uppgick till 49,6 (55,5) miljoner euro, en minskning med 9 procent justerat för valuta. Jämförbar EBITDA var oförändrad och uppgick till 20,6 (20,6) miljoner euro. Genomsnittlig hyra per kvadratmeter uppgick till 159 euro (156). Det fria kassaflödet ökade till 36,5 (11,0) miljoner euro, vilket understryker tillväxtinvesteringarnas diskretionära karaktär. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,12 euro per aktie för räkenskapsåret 2019.

Kommentar från Philip Isell Lind af Hageby, VD och koncernchef, Adapteo.

"Den svaga marknadsaktiviteten på vår huvudmarknad i Sverige fortsatte under det fjärde kvartalet. Trots den svaga marknaden under det andra halvåret 2019 ser vi en tillfredsställande utveckling för bolaget, något vi åstadkommit genom fokuserad och riktad kostnadskontroll och verksamhetsutveckling. Vi presenterar ett stabilt resultat och stärker vår marknadsposition ytterligare genom vårt intensifierade fokus på vår kommersiella och operativa utveckling. Under året har vi sett en väsentligt lägre anbudsaktivitet i den offentliga sektorn i Sverige, vilket påverkade våra intäkter under det andra halvåret, med effekter även på kommande kvartal.

Branschens långsiktiga behov inom den offentliga sektorn återspeglades i en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från november 2019, där det framgår att fram till och med år 2022 behöver svenska kommuner bygga 730 förskolor, 390 skolor, 35 gymnasieskolor och 370 grupp- och seniorboende tillsammans med 150 äldreomsorgsbostäder, för att tillgodose det ökande platsbehovet. Samtidigt ser vi tecken på en starkare penetration av prefabricerade byggnader och anpassningsbara platslösningar. Detta ger trygghet i våra prognoser för marknadstillväxt på medellång sikt.

Även om vi såg en väsentligt lägre marknadsaktivitet under 2019 så finns behoven i den offentliga sektorn fortsatt, och vår positiva syn på marknadsutvecklingen på medellång sikt kvarstår. Ett föråldrat byggnadsbestånd med betydande renoveringsbehov, urbanisering, demografiska förändringar, ett växande antal elever i skolan och barn på förskola och en ständigt växande äldre befolkning är alla exempel på drivkrafter som förväntas skapa en efterfrågan på våra lösningar, idag och imorgon."

Konferenssamtal

En presentation för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag klockan 09.00 CET. Presentationen kommer att hållas via telefonkonferens och webbsändning, av VD och koncernchef Philip Isell Lind af Hageby och finanschef Erik Skånsberg. Sessionen, som börjar med en presentation av bokslutet följt av en frågestund, kommer att hållas på engelska. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig efter konferensen på adapteogroup.com under Investors.

Nummer och länkar till konferenssamtal:

Finland: +358981710522, Sverige: +46850558365, Storbritannien: +443333009034

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/adapteo-q4-2019

För mer information, kontakta

Philip Isell Lind af Hageby, VD och koncernchef, +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com
Niklas Alm, SVP Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@adapteo.com

Adapteo är Norra Europas ledande leverantör av modulbyggnader och industriellt producerade samhällsbyggnader. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Bolaget bildades ursprungligen som ett dotterbolag till Cramo, men är sedan 2019 helt självständigt och noterat på Nasdaq Stockholm. År 2019 uppmätte Adapteos omsättning 216 miljoner euro. Adapteo har 390 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige och Vanda, Finland. www.adapteogroup.com