Vid årsstämman i Klaria Pharma Holding AB den 20 april 2018 fattades följande beslut:
  • Stämman beslutade att årets förlust balanseras i ny räkning.

  • Styrelseledamöterna Björn Littorin, Michael Brobjer och Scott Boyer omvaldes i enlighet med valberedningens förslag och Björn Littorin omvaldes till styrelseordförande.

  • Revisionsbolaget BDO Mälardalen org nr. 556291-8473, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Styrelsearvodet fastställdes till totalt 350 000 SEK, varav styrelse-ordförande erhåller 250 000 kronor och styrelseledamot som inte är anställd i bolaget erhåller 100 000 kronor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkort inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Beslutet får medföra en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget, och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10% av antalet aktier och aktiekapitalet.

  • Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com (http://www.klaria.com/) eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com 
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62     

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt listat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi - en film som fäster i munslemhinnan - med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är listat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.