Den 27 april 2018 beslutade årsstämman i Boliden om ett automatiskt inlösenförfarande innefattande en uppdelning av Bolidens aktier, s.k. aktiesplit 2:1, varvid en befintlig aktie delades upp i två aktier. Såsom tidigare offentliggjorts ökade antalet aktier och röster i Boliden därför under maj 2018 med 273 511 169 till 547 022 338.

De 273 511 169 inlösenaktier som tillkom genom aktiespliten drogs in under juni 2018 som ett led i inlösenförfarandet. Per den 29 juni 2018 uppgår således antalet aktier och röster i bolaget åter till 273 511 169.

Ytterligare information om inlösenförfarandet finns på bolagets webbplats, www.boliden.com.
   
   
För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070 - 453 65 88
   
   
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.45 CET.
   
  
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.