Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018:
  • Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) 
  • Forsknings- och utvecklingskostnader -2,7 Mkr (-2,3 Mkr) 
  • Resultat efter skatt -3,8 Mkr (-3,1 Mkr) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (-2,6 Mkr) 
  •  Likvida medel på balansdagen 13,4 Mkr (28,4 Mkr)
  • Eget kapital på balansdagen 149,7 Mkr (156,9 Mkr) 

Väsentliga händelser, 1 januari - 31 mars 2018:

Klaria registrerar patentansökan för KL-00514 (naloxon)
Klaria meddelar att företagets licens stärkts genom att grundpatentet för den buckala filmen beviljats i Europa
Klaria medlem i Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC)

Efter periodens slut:

Klaria påbörjar utveckling av läkemedel med cannabinoider

Stockholm 2018-05-24, 
Styrelsen

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU.s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 14 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:30 CET.

VD Scott Boyer

073-0716462
scott.boyer@klaria.com

Virdings Allé 2
754 50 UPPSALA

www.klaria.com

Detta är Klaria Pharma Holding AB (publ.)

Klaria (Klaria Pharma Holding AB (publ.)) är ett svenskt listat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi - en film som fäster i munslemhinnan - med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är listat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB (publ.). För mer information, se www.klaria.com.