Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike - 7 november 2018 - BioInvent International AB (OMXS: BINV), inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, och Transgene (Euronext Paris: TNG), ett bioteknikföretag som designar och utvecklar virusbaserade immunterapier, tillkännagav att de kommer att presentera två posters med positiva data som stödjer deras pågående samarbete kring att utveckla ett nytt onkolytiskt virus som kodar för en CTLA-4-antikropp, på Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) årliga konferens den 7-11 november i Washington, DC.

Detta nya onkolytiska virus kombinerar Transgenes Invir.IO™-vacciniavirus(VV)-baserade onkolytiska vektor, med BioInvents humana anti-CTLA-4-antikropp (IgG1) och en human cytokin.

BioInvent och Transgene utvecklar tillsammans ett nytt "beväpnat" onkolytiskt virus som kan infektera och selektivt replikera inuti tumören, och därmed inducera tillintetgörande av cancerceller, samt inducera ett kraftigt immunsvar som ytterligare förstärks av lokalt uttryck av immuncheckpoint-hämmaren och cytokinen. Detta nya onkolytiska virus förväntas ge bättre behandlingsresultat med en förbättrad säkerhetsprofil eftersom patienten inte exponeras för anti-CTLA-4-antikroppens potentiellt systemiska toxicitet.

På postrarna redovisar Transgene och BioInvent ytterligare detaljer om styrkan hos och fördelarna med sina respektive teknologier:
  • Transgenes VV är en kraftigt onkolytisk och immunogen virusvektor, som visat sig ha förmåga att säkerställa uttryck av en fullt funktionell fullängdsantikropp i tumören och sätta igång en massiv immuninfiltrering in i tumören, med låg systemisk exponering av molekylen.
  • BioInvent har utvecklat en potent anti-CTLA-4-antikropp som selekterats och karakteriserats för dess förbättrade FcγR-beroende Treg-eliminerande effekt. FcγR-beroende Treg-eliminering har på senare tid visat sig spela en viktig roll i anti-CTLA-4-antikroppens effekt in vivo.

Björn Frendéus, BioInvents Chief Scientific Officer, sa: "Nu när vi har identifierat en ledande human anti-CTLA-4-antikroppskandidat med förbättrad Treg-eliminerande effekt jämfört med ipilimumab, ser vi fram emot att ta programmet som presenteras på SITC vidare tillsammans med Transgene, och utveckla en potentiellt säker och mer effektiv strategi för att kombinera anti-CTLA-4- och anti-PD-1/PDL1-checkpointinhibering vid onkolytisk viroterapi."

Eric Quéméneur, Pharm.D., Ph.D., Executive VP, Chief Scientific Officer hos Transgene, kommenterar: "Vi är mycket nöjda över framstegen i vårt samarbete med BioInvent. De data som företagen presenterar gemensamt på SITC understryker potentialen i en kombination av vårt synergistiska expertkunnande för att generera ett nytt onkolytiskt virus som kan leverera en verksam anti-CTLA-4-antikropp direkt in i tumörens mikromiljö. Konceptet att kombinera styrkorna hos våra respektive teknologier har redan visats i prekliniska studier och vi ser fram emot att få visa dess potential i klinik."

Postrarna presenteras både fredagen den 9 november och lördagen den 10 november i postersalen (Hall E). De kommer också att vara tillgängliga efter konferensen på bolagens respektive webbplatser, www.transgene.fr och www.bioinvent.com.

Antibody-armed oncolytic Vaccinia virus to block immunosuppressive pathways in the tumor microenvironment - Poster P615
  • Författare:: Marchand JB, Semmrich M, Fend L, Tornberg UC, Silvestre N, Frendéus B, Quéméneur E

Generation and characterization of a CTLA-4 antibody with improved FcγR-dependent
Treg deletion for tumor microenvironment-targeted oncolytic virotherapy of cancer - Poster 602

  • Författare: Semmrich M, Marchand JB, Holmkvist P, Mårtensson L, Tornberg UC, Fend L, Kovacek M, Teige I, McAllister A, Quéméneur E, Frendéus B
Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se

Om Transgene
Transgene (Euronext: TNG) är ett börsnoterat franskt biotech-bolag som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för behandling av cancer och infektionssjukdomar. Transgenes program använder sig av virusvektorteknik med målet att indirekt eller direkt döda infekterade celler eller cancerceller. Bolagets ledande program i klinisk fas är: TG4010, ett terapeutiskt vaccin mot icke-småcellig lungcancer, Pexa-Vec, ett onkolytiskt virus mot levercancer och TG4001, ett terapeutiskt virus mot HPV-positiva huvud- och halscancrar. Bolaget har flera andra program i klinisk utvecklingsfas, bland annat TG1050 (ett terapeutiskt vaccin för behandling av kronisk hepatit B) och TG6002 (ett onkolytiskt virus för behandling av solida tumörer).

Med bolagets Invir.IO™ bygger Transgene vidare på sin expertis inom virusvektorteknik för att designa en ny generation av multifunktionella onkolytiska virus.

I Bolagets innovativa forskningsportfölj ingår även myvac™, en skräddarsydd MVA-baserad immunterapiplattform för integration av neoantigener.

Ytterligare information om Transgene finns på www.transgene.fr

Följ oss på Twitter: @TransgeneSA

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent:
Martin Welschof, CEO                            Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49 
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Transgene:
Lucie Larguier                  Citigate Dewe Rogerson
                               
 
Director Corporate David Dible/Marine Perrier/Sylvie Berrebi 
Communications & IR
+33 (0)3 88 27 91 04   +44 (0)20 7638 9571
investorrelations@transgene.fr  transgene@citigatedewerogerson.com 

BioInvent - disclaimer
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Transgene - disclaimer
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som är förenade med flera olika risker och osäkra faktorer, som kan göra att faktiska resultat avviker betydligt från vad som förväntas. Om någon av dessa risker skulle förverkligas kan de ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, utsikter, finansiella situation, resultat, tillsynsmyndigheters godkännande av utvecklingsfaser samt utveckling. Bolagets förmåga att kommersialisera sina produkter är beroende av bland annnat, men inte uteslutande, följande faktorer: positiva prekliniska data kan eventuellt inte förutsäga kliniska resultat på människor, framgångsrika kliniska studier, förmågan att erhålla finansiering och/eller partnersamarbeten för tillverkning, utveckling och kommersialisering av produkter samt marknadsfgodkännanden från tillsynsmyndigheter. För en beskrivning av risker och osäkra faktorer som skulle kunna leda till att Bolagets faktiska resultat, finansiella ställning, utveckling och resultat skiljer sig från de som nämns i dessa framtidsinriktade uttalanden, se avsnittet Riskfaktorer ("Facteurs de Risque") i dokumentet"Document de Référence" på AMF:s webbplats (http://www.amf-france.org) eller på Transgenes webbplats (www.transgene.fr). Framtidsinriktade uttalanden gäller endast per det datum de görs och Transgene förbinder sig inte att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden även om det senare framkommer ny information.