Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ) hölls torsdagen den 2 maj 2019 kl. 16.00 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn och Helena Skåntorp. Arja Taaveniku valdes till ny styrelseledamot. John S. Quinn omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå: 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att ett engångsarvode om 600 000 kronor ska utgå till styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp för den särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av FTZ och Inter-Team.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. PwC har meddelat att Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2019 

LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2019 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Mekonomen AB som allokeras till LTIP 2019. Mekonomen AB:s verkställande direktör kan maximalt investera 2 250 aktier i Mekonomen, Mekonomen AB:s CFO kan maximalt investera 1 600 aktier i Mekonomen, och övriga deltagare i LTIP 2019 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen AB. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen AB förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomen AB:s delårsrapport för första kvartalet 2022, att det egna aktieägandet i Mekonomen AB har bestått under perioden samt till vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på Mekonomen AB:s aktie under perioden 1 april 2019 - 31 mars 2022, Mekonomen AB:s soliditet vid utgångperioden av räkenskapsåret 2021 samt ökning i vinst per aktie i Mekonomen AB under räkenskapsåren 2019-2021 jämfört med vinst per aktie för räkenskapsåret 2018. Maximalt antal aktier i Mekonomen AB som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 105 000.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst 105 000 aktier och ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden). Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2019 och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare att högst 105 000 aktier i Mekonomen får överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier. Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag ska kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.mekonomen.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com 

Helena Effert, IR-chef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)722 342 958, E-post: helena.effert@mekonomengroup.com