STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Alzecure Pharma, med en majoritet av sin forskning inom Alzheimers sjukdom, har sett en dragning inom forskningen mot behandlingar tidigare i sjukdomsförloppet.

Alzheimersforskningen har under de senaste tio åren präglats av misslyckanden i stora studier i sen forskningsfas. Det senaste i raden var Biogens fas 3-studie med aducanumab. Från myndighetshåll har nya riktlinjer runtom i världen, däribland amerikanska FDA:s uppdatering under 2018, satt sitt avtryck på forskningen.

"Ju tidigare man kan gå in i sjukdomen desto större möjligheter har vi till behandling. Det är någonting vi ser FDA och EMA också öppnar upp för genom de nya riktlinjerna som kom förra året. Fältet har tagit stora steg. Vi måste gå in tidigare i sjukdomen för att kunna behandla det här", säger Alzecure Pharmas vd Johan Sandin till Nyhetsbyrån Direkt.

"Alzheimers sjukdom vet vi redan i dag börjar minst 15 år innan tecken på symtom. Inlagringar av amyloid är en av de första sjukdomsmarkörerna som går upp", fortsätter Johan Sandin.

Enligt den så kallade amyloidhypotesen är det inlagringar av speciella protein benämnda amyloidbeta som ackumuleras i hjärnvävnaden och som driver på uppkomsten och utvecklingen av Alzheimers sjukdom. På senare år, i takt med att flera studier har misslyckats att nå upp till sina primära mål, har amyloidhypotesen ifrågasatts bland vissa forskare. Alzecures vd Johan Sandin ser dock ett fortsatt behov för att fortsätta forskningen kring amyloidhypotesen.

"Självklart kommer det upp ifrågasättande av den amyloida hypotesen, vilket man alltid ska göra med hypoteser. Men man ska samtidigt ha i åtanke att om man ska ifrågasätta eller omkullkasta en hypotes så ska man veta att man verkligen har testat den. Min åsikt är att man inte har gjort det i detta fall. Man har inte testat i rätt patientpopulation, det vill säga vid rätt tidpunkt, och man har egentligen bara testat att påverka en del av de toxiska formerna av amyloid i sjukdomen", säger Johan Sandin.

Med tanke på att patienter tidigt i sjukdomsförloppet ännu inte har några symtom av sjukdomen innebär det också att kognitiv dysfunktion inte längre kan användas för att välja ut vilka patienter som ska inkluderas i studierna.

"Då får vi använda surrogatmarkörer som har en koppling till sjukdomen och de kliniska symtomen", säger Johan Sandin.

Alzecures forskning är inriktad mot två plattformar, Neurorestore och Alzstatin. Neurorestore riktar in sig mot symtomlindrande behandlingar för att förbättra den kognitiva funktionen mot alzheimers medan Alzstatin är sjukdomsmodifierande och syftar till att behandla den tidiga fasen av sjukdomen.

I början på maj 2019 meddelade Alzecure att bolaget ändrar inriktning för sin längst framskridna läkemedelskandidat ACD855 inom Neurorestore-plattformen. Den forna läkemedelskandidaten mot Alzheimers sjukdom riktades om för att i stället omstarta de kliniska studierna i en ögonindikation.

Beslutet att ändra inriktningen för läkemedelskandidaten ACD855 uppges vara strategiskt och ska inte ha något samband med att Biogen avbröt sina fas 3-studier med aducanumab. Inriktningen mot den nya ögonindikationen ger även en riskspridning gentemot alzheimersforskningen enligt Alzecures vd.

"Att vi faktiskt har flera indikationer för vår portfölj, som vi har flaggat för hela tiden, är ett sätt att sprida riskerna", säger Johan Sandin och tillägger att alzheimersmarknaden karaktäriseras av hög risk och hög potentiell avkastning.

Det faktum att ACD855 uppvisade en längre halveringstid i människa än förväntat gjorde molekylen mer lämplig för lokal behandling i ögonindikationen och mindre lämplig för oral behandling i alzheimersindikationen eftersom en längre halveringstid skulle innebära längre studier och högre kostnader för att driva forskningsprojektet framåt. Alzheimersindikationen inom Neurorestore-plattformen fortsätter nu i stället med backupsubstansen ACD856.

"Den siktar vi på att driva fram till kliniska studier så fort som möjligt, det vill säga att försöka gå in med den i människa redan i slutet av året", säger Johan Sandin.

I mars presenterade Alzecure även ett nytt prekliniskt läkemedelsprojekt, Trka-nam, inom smärta som utgår från bolagets forskningsplattform Neurorestore. Detta projekt kommer vid sidan av ögonprojektet att bidra till bolagets riskspridning. Enligt nuvarande planer räknar Alzecure kunna få prekliniska effektdata i slutet av 2019 för att påbörja det prekliniska utvecklingsarbetet mot en klinisk kandidat under 2020. Även detta projekt ger bolaget riskspridning.

"Vi har en bakgrund inom CNS (centrala nervsystemet) och smärta från Astra Zeneca. Här såg vi en jättespännande möjlighet där det också finns ett väldigt stort intresse från läkemedelsbolag som vi har pratat med", säger Johan Sandin.

Astra Zeneca lade under 2012 ned sin forskningsverksamhet inom neurovetenskap vid enheten i Södertälje varpå flertalet projekt kapades bort i samband med den kraftiga personalneddragning som följde. När Acturum senare startade Biovation Park i Astra Zenecas gamla lokaler följde tidiga forskningsprojekt från Astra Zeneca med. Biovation Park ägs och drivs av utvecklingsbolaget Acturum Development som är samägt av Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag Fam och bygg- och fastighetsbolaget Peab. I ett avtal med Acturum, där Acturum blev delägare i Alzecure, fick Alzecure tillgång till bolagets Alzstatin-projekt.Magnus Bernet +46 8 5191 7953
Nyhetsbyrån Direkt