Rättelse av tidigare kommunicerat pressmeddelande. Rättelse avser ny ISIN SECT B före split: SE0010133819

Linköping - 6 september, 2018 - Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (https://www.sectra.com/) (STO: SECTB) höll den 6 september 2018 årsstämma i Linköping. Jan-Olof Brüer valdes till ny styrelseordförande och Birgitta Hagenfeldt nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka 171,5 Mkr överförs till aktieägarna. 

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0011452218) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2018:
 • 2 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split (ISIN SECT B: SE0010133819), inklusive inlösenaktier.
 • 3 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split (ISIN SECT B: SE0011452234), exklusive inlösenaktier.
 • 4 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
 • 5-16 okt: Handel i inlösenaktier.
 • 18 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 • 23 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Ytterligare information och broschyr om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen.

Ytterligare stämmobeslut
Vid stämman fattades även följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseleda-möterna och vd ansvarsfrihet. Det beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Tomas Puusepp och Ulrika Hagdahl samt nyvaldes Birgitta Hagenfeldt. Till ny styrelseordförande valdes Jan-Olof Brüer. 
 • Att arvode ska oförändrat utgå med 225 000 kronor till extern styrelseledamot och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode oförändrat utgå med 40 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode. 
 • Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB och revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 oktober 2018. 
 • Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 
 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Vid avyttring av egna aktier ska aktieägarna äga företrädesrätt till förvärv av aktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission, dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna ska betalas genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Att emittera konvertibler till medarbetarna till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna löper utan ränta och berättigar innehavaren till konvertering till B-aktier. Konverterings-kursen ska motsvara 145,3 procent av det genomsnittliga volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under perioden 30 augusti-12 september 2018, dock lägst 100 kronor. Konvertering till B-aktier ska kunna ske under perioden 10-14 januari 2022. Konvertibellånet förfaller till betalning den 31 januari 2022.
 • Att emittera konvertibler till styrelsens externa styrelseledamöter till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna löper utan ränta och berättigar innehavaren till konvertering till B-aktier. Konverteringskursen ska motsvara 150,0 procent av det genomsnittliga volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under perioden 30 augusti-12 september 2018, dock lägst 100 kronor. Konvertering till B-aktier ska kunna ske under perioden 9-13 januari 2023. Konvertibellånet förfaller till betalning den 31 januari 2023.
Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida http://www.sectra.com/arsstamma.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 6 september 2018, kl 18:30.

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se