Sammanfattning av delårsrapport

FÖRSTA KVARTALET (1 APRIL - 30 JUNI 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 372 (8 325) KSEK, motsvarande en ökning om 253%
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* uppgick till 5 585 (-198) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 5 239 (-526) KSEK
  • Resultat per aktie** uppgick till 2,73 (-0,04) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -639 (2 193) KSEK
  • Likvida medel uppgick till 4 762 (3 041) KSEK vid kvartalets utgång
  • Soliditeten*** uppgick till 74 (32) %

* EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
** Resultat per aktie: Periodens resultat i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier 1 526 398 (13 596).
*** Soliditeten: Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021/2022

Beslut om aktiesplit
Vid extra bolagsstämma den 8 april 2021 beslutades att Bolaget skall vara ett publikt aktiebolag och att antalet aktier i Bolaget ska öka genom en uppdelning av aktier (så kallad split) 200:1 så att varje nuvarande aktie delas upp i tvåhundra aktier av samma aktieslag, varmed det totala antalet aktier i Bolaget därefter uppgår till 2 719 200 aktier och att aktiens kvotvärde ändras från 100 SEK till 0,5 SEK.

Teckning av aktier utifrån TO program 2018/2021
Under maj månad så tecknades 320 000 nya aktier utifrån teckningsoptionsprogram 2018/2021 av personer i ledande befattning i Bolaget. Totalt tillfördes Bolaget därmed 6 829 KSEK. Bolagsverket registrerade de nya aktierna 15 juni 2021, därefter uppgick totalt antal aktier till 3 039 200 st.

Beslut om nyemission om 50 MSEK
Vid extra bolagsstämma den 14 maj 2021 beslutades att genomföra en nyemission av högst 1 265 822 aktier a 39,50 SEK vilket vid full teckning skulle ge Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader om cirka 5 MSEK och kvittningsbelopp om cirka 3 MSEK, dvs ett nettotillskott om cirka 42 MSEK. Den 31 maj 2021 offentliggjorde Bolaget prospektet avseende nyemissionen.

Godkännande för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market
Den 15 juni 2021 meddelade USWE att nyemissionen hade övertecknats och första dag för handel planerades till den 24 juni på Nasdaq First North Growth Market. Den 18 juni 2021 godkändes ansökan av Nasdaq. Bolagsverket registrerade de nya aktierna under juli 2021 och därefter uppgår totalt antal aktier till 4 305 022 st.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021/2022

Polygiene teknologi i nya USWE löparvästar
USWE offentliggjorde i juni ett nytt partnersamarbete med Polygiene för att kunna leverera löparvästar som minimerar odörer och varar längre med hjälp av Polygiene BioStatic Stays Fresh teknologi.

Förstärkt organisation
Under första kvartalet har USWE:s ledningsgrupp förstärkts med två nya roller. Bo-Göran Jaxelius tillträdde som Bolagets CFO och Staffan Ahltin som försäljningschef.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

USWE Sports AB förvärvar VOID Cycling
Den 16 juli 2021 ingick USWE ett avtal om övertagande av VOID Cycling från nuvarande ägarna Tenson BV och Color Group BV. Transaktionen är utformad som en inkråmsaffär och övertagandet planeras att genomföras i sin helhet den 20 september 2021. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK med en eventuell ”earn-out” om maximalt 4 MSEK ytterligare.

VD HAR ORDET

För USWE Sports AB innebar perioden april till juni ett händelserikt första kvartal för Bolagets brutna räkenskapsår (1a april till 31 mars). I juni hälsade vi en mängd nya aktieägare välkomna och Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 24:e juni.

Q1 2021/2022 sammanfattas med kraftig tillväxt. Nettoomsättningen uppgick till 29,4 MSEK vilket är en tillväxt på 253% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den starka omsättningsökningen inkluderar en överskjuten försäljning om cirka 10 MSEK från föregående kvartal/räkenskapsår. Justerat för detta är nettoomsättningen 19,4 MSEK, en tillväxt om 133% jämfört med Q1 2020/2021. Resultatmässigt redovisar vi en EBITDA om 5,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 19%, jämfört med negativ EBITDA motsvarande period föregående år. Sammanfattningsvis är utvecklingen onekligen positiv.

USWE jobbar efter en omni-kanalmodell där e-handel kombineras med försäljning till återförsäljare och distributörer där varje kvartal omfattar en ordercykel och en leverans. Motsvarande period föregående år (första kvartalet 2020/2021) var relativt svagt avseende distributörsordrar på grund av försiktig orderläggning under COVID-pandemins början. Detta påverkar jämförelsetalen under det första kvartalet.

Ser man till efterfrågan på våra produkter så är den stigande både hos återförsäljare och konsumenter. Detta ger en positiv utsikt för företagets utveckling både för innevarande år och på längre sikt. Orderboken följer våra förväntningar, samtidigt finns det en risk för fortsatt pandemipåverkan. Produktions- och logistiksituationen i Asien är en utmaning som kan leda till ytterligare förseningar som kan driva våra leveranser mellan kvartalen.

Avseende produktlanseringar har vi i perioden gjort flertalet spännande lanseringar till slutkonsument. Nyutvecklade, fantastiskt bra produkter har nått våra kunder och mottagandet världen över har varit väldigt bra. Till vintersäsongen uppdaterar vi våra vinterprodukter med vårt egendesignade spänne, vi släpper en ny alpin ryggsäck samt lägger till en del nya färgalternativ. Dessa produkter produceras i september och når marknaden under hösten.

Till spring/summer 2022 (SS2022) har vi också en hel del nya färgalternativ i planen samt ett antal nya produkter för alla segment. Mer om dessa framöver.

Veckorna efter noteringen innebar en intensiv period där vi lyckades uppnå ett avtal om att förvärva det svenska varumärket VOID Cycling med fokus på cykelkläder i premiumsegmentet. Förvärvet innebär en rad spännande möjligheter för USWE och vi jobbar nu med integration och en plan för att få ut bästa möjliga effekt när förvärvet träder i kraft 20 september 2021. Detta är ett viktigt steg framåt enligt vår grundstrategi, att kunna erbjuda fler produktsegment till våra kundgrupper.

Sammantaget ett positivt första kvartal som sammanfattas i denna vår första publika kvartalsrapport.

Jacob Westerberg, VD

Nyheter