Liv ihop AB (publ) höll under onsdagen den 9 maj 2018 sin årsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.

ÅRSSTÄMMA I LIV IHOP DEN 9 MAJ 2018

Liv ihop AB (publ) höll under onsdagen den 9 maj 2018 sin årsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas ut utan att hela bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter skulle utses.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Johan Grevelius och Agneta Trygg samt nyvalde Lage Jonason, Kent Lindholm och Gabriella Samuels till styrelseledamöter. Stämman valde Johan Grevelius till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 175 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

De nya aktierna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal aktier som medges av vid var tid gällande bolagsordning kunna emitteras. Syftet med bemyndigandet är i första hand att ge styrelsen möjlighet att ge ut aktier som betalning vid företagsförvärv, men också för att, vid eventuellt behov, finansiera bolaget.

________

Stockholm i maj 2018

Liv ihop AB (publ)

Styrelsen

För vidare upplysningar:

Christian Paulsson, VD Liv ihop AB (publ)
Telefon: +46 70 211 0010
E-post: christian.paulsson@livihopgruppen.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Kommunike fran arsstamma.pdf