PRESSMEDDELANDE

12 juli 2018

Saniona, ett ledande biomedicinbolag inom jonkanalsforskning, meddelade idag att Boehringer Ingelheim har valt den första kandidaten till preklinisk och klinisk utveckling inom ramen för Sanionas och Boehringer Ingelheims samarbete gällande schizofreni. Saniona kommer att erhålla en forskningsrelaterad milstolpesbetalning om 4 MEUR (41,8 MSEK) som ett resultat av Boehringer Ingelheims val av kandidat.

– Det har varit ett stort nöje att arbeta med Boehringer Ingelheims Neuroscience-team och vi uppskattar verkligen deras engagemang, professionalitet, visioner och grundliga arbete som nu har lett fram till den här viktiga milstolpen i vårt samarbete kring schizofreni. Jag vill också tacka Sanionas interna jonkanalteam för ett engagerat och mycket kompetent arbete med det här innovativa programmet, säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Saniona ingick ett forsknings- och utvecklingssamarbete gällande läkemedel med Boehringer Ingelheim under 2016. Samarbetet fokuserar på forskning inom nya småmolekylära läkemedel som kan ha förmågan att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni.

– Genom att kombinera Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar med Boehringer Ingelheims expertkunnande inom både forskning och klinisk utvecklingsverksamhet samt marknadsföring av läkemedel, har vi möjlighet att ta fram nya behandlingsalternativ för schizofreni.

Saniona kan erhålla upp till 90 MEUR i milstolpsbetalningar, vilket inkluderar en upfront-betalning på 5 MEUR som erlades vid tecknandet av avtalet. Milstolpsbetalningarna omfattar upp till 50 MEUR när vissa milstolpar inom forskning, utveckling och regulatoriska godkännanden uppnås, och upp till 35 MEUR i form av en kommersiell milstolpsbetalning. Dessutom har Saniona rätt till en stegvis ökande royalty på nettoförsäljning av eventuella kommersiella produkter från Boehringer Ingelheim som ett resultat av detta samarbete. Efter ovanstående milstolpsbetalning om 4 MEUR har Saniona erhållit sammanlagt 9 MEUR inom ramen för samarbetet.

– Den uppnådda milstolpen bekräftar Sanionas förmåga att ta fram nya innovativa behandlingsmöjligheter för allvarliga sjukdomar. Intäkterna från uppnådda milstolpar och royaltybetalningar i enlighet med Sanionas samarbetsavtal utgör viktiga bidrag för Saniona och kommer att användas för den fortsatta utvecklingen av Sanionas egna program.

För mer information, kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Saniona har fyra program under klinisk utveckling, varav tre kliniska program i sen fas där fokus ligger på utvecklingen av behandlingar för att på ett effektivt sätt reglera fixeringar, begär och beroenden med avseende på mat och droger. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom på egen hand och ingå samarbeten med större företag för utvecklingsprogram som syftar till att behandla mer utbredda indikationer, såsom fetma. Bolagets forskning är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Saniona har pågående samarbetsavtal med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION).  Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga