XANO har idag via dotterbolag tecknat avtal om förvärv av Polyketting Holding B.V. med dotterbolag, beläget i Zelhem, Nederländerna. Polyketting kommer att ingå i XANOs affärsenhet Industrial Solutions.

Verksamheten i förvärvade bolag omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av automations­utrustning, främst transportörsystem och ackumuleringsenheter, till förpackningsindustrin. Polykettings produkter och system angränsar till Fredriksons automationslösningar för förpackningshantering. Genom förvärvet tillförs befintliga verksamheter inom affärsenheten Industrial Solutions dessutom ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment. Ett nära samarbete mellan företagen stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknaden kompletta lösningar och har kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag.

Köpeskillingen, som betalas kontant, uppgår till 2,7 MEUR. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 3 MEUR, varav 0,8 MEUR utgör eget kapital. Under 2017 uppgick Polykettings omsättning till drygt 8 MEUR med en rörelsemarginal, exklusive engångsposter, om 8 procent. Antalet anställda är 60. Polyketting konsolideras i koncernen från den 1 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel. 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,9 miljarder SEK och antalet anställda är ca 950. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.