Stockholm, 28 november 2018. Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det tredje kvartalet 2018. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (www.nuevolution.com). Följande är taget direkt från kvartalsrapporten.

Finansiell sammanfattning

Juli - september Januari - september
MSEK 2018 2017 2018 2017
Intäkter från avtal med 1,0 1,6 9,8 9,0
kunder
Totala rörelsekostnader, -25,3 -31,8 -90,8 -97,8
netto
Rörelseresultat -24,3 -30,3 -80,9 -88,9
Periodens resultat -22,7 -28,6 -76,1 -84,9
Resultat per aktie, före -0,46 -0,67 -1,66 -1,98
och efter utspädning, SEK
Kassaflöde från den -28,0 -32,8 -87,1 -1,0
löpande verksamheten
Likvida medel 130,7 146,4 130,7 146,4

Verksamhets- och F&U-sammanfattning
  • Amgen har utnyttjat sin avtalsenliga Opt-In-rättighet för det andra cancerprogrammet som är en del av forsknings­samarbetet med Nuevolution inom multipla program. Amgen kommer nu att ansvara för samtliga kommande forsk­nings- och utvecklingskostnader. Nuevolution kommer behålla ägandet till programmet tills det potentiellt licensie­ras av Amgen. Parterna kommer nu gemensamt att inleda forskningsprocessens sena fas med det ömsesidiga målet att nominera kommande kliniska utvecklingskandidat.
  • Amgen visar mycket positiva framsteg inom det första cancerprogrammet där de gjorde sin avtalsenliga Opt-In i juli 2018.
  • Ytterligare diskussioner och förhandlingar för att ingå FoU-samarbeten, plattformsbaserade samarbeten samt part­nerskap för licensering av program fortsätter på ett positivt sätt.
  • Almirall fortsätter att göra goda framsteg inom programmet för RORγt-hämmare enligt den gemensamma planen.
  • BET BD1-hämmare visar god aktivitet i anti-fibrostest och god effekt på biomarkörer i atopisk dermatitmodell.
  • Topikal dosering av IL-17A-blockerare visar god aktivitet i djurmodell för psoriasis (Imiquimod-modell).
  • De två lovande inflammatoriska programmen RIPK1 och TYK2 från tidig upptäckt går in i "Lead" optimering.

"Under kvartalet har vi sett fortsatta framsteg i vårt samarbete med Almirall, stora framsteg i samarbetet med Amgen inkluderande såväl forskningsmässiga som avtalsmässiga framsteg som en följd av Amgens beslut att Opt-In till ett andra program, och ytterligare pågående partnerskapsdiskussioner samtidigt som vår interna pipeline utvecklats mycket positivt ", säger Alex Haahr Gouliaev, VD

Händelser som har inträffat mellan den 30 september och 28 november 2018

Den 11 oktober presenterade Nuevolution data från sitt utvecklingsprogram riktat mot den viktigaste sjukdoms­inflammatoriska signaleringsmolekylen, Interleukin-17A (IL-17A). Den nuvarande behandlingen för IL-17A-blockering finns endast tillgänglig via mycket kostsamma injicerbara antikroppar. Våra optimeringsinsatser fokuserar på att slut­föra data initialt för topikal användning (behandling på huden) av våra IL-17A-blockerare samt att söka en potentiell systemisk (tablettbaserad) formulering med ambitionen att skapa ett utvecklingsprogram med en helt ny verknings­mekanism (first in class).

Den 28 november informerade Nuevolution att Amgen hade utnyttjat sin Opt-In-rättighet för det andra cancerpro­grammet i samarbetet med Nuevolution

Torsdagen den 29 november kl. 9.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en videokonferens vid Redeye i Stockholm med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i konferensen görs genom följande link:

Deltagande LIVE torsdagen den 29 november 2018 kl. 9.00 CET

https://www.redeye.se/live/nuevolution-q3-2018 

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända videokonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.redeye.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 7020 0987

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 28 november kl. 22.15 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.