STOCKHOLM, SVERIGE 7 november 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget OssDsign har offentliggjort nya uppföljningsdata som visar att frekvensen av infektioner som leder till borttagning av kranialimplantatet OSSDSIGN Cranial PSI är fortsatt låg (2,4%) efter en median uppföljningstid på 17 månader.  

Rekonstruktion av kraniella defekter kan kräva komplexa operationer som är förenade med en underskattad morbiditet. Den nya rapporten beskriver utfallet av 670 kranioplastiker med OSSDSIGN Cranial PSI, ett patientspecifikt implantat tillverkat av ett kalciumfosfatmaterial förstärkt med 3D-utskrivet titan. Alla data har samlats in inom ramen för klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion, så kallad post-market surveillance.

En av de vanligaste orsakerna till borttagning av implantant är tidiga postoperativa infektioner. I den medicinska litteraturen uppgår borttagningsfrekvensen på grund av infektion till mellan 7 och 12 % för traditionella implantat. OssDsigns data visar dock att vid en median uppföljningstid på 17 månader (spann: 0-58 månader) så togs enbart 16 (2,4%) av implantaten bort till följd av tidiga postoperativa infektioner. En klinisk studie av OssDsign Cranial publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift visar även den på samma låga frekvens av borttagning till följd av infektioner (1,9%), liksom en tidigare post-market surveillance-rapport.

Histologiska analyser av flera borttagna implantat ≥ 9 månader efter operation visade benintegrering mellan implantatet och skallbenet, liksom ny benbildning inom och omkring resterande kalciumfosfatmaterial. OssDsign-materialets förmåga att omvandlas till ben i levande vävnad har även dokumenterats i tidigare vetenskapligt granskad litteratur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.com


Bilaga