"Fortsatt positiv utveckling"
1 APRIL - 30 JUNI 2018 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 622 MSEK (572).
 • EBITA ökade med 9 procent till 63 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 10,1 procent (10,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 35 MSEK (29).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (37), vilket belastats av förändrade preliminära skatteinbetalningar.
1 JANUARI - 30 JUNI 2018 (6 MÅNADER)
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 219 MSEK (1 148).
 • EBITA ökade med 8 procent till 120 MSEK (111), motsvarande en EBITA-marginal om 9,9 procent (9,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 5 procent och uppgick till 61 MSEK (58).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,54 SEK (2,39). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,09 SEK (5,12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68 MSEK (84), vilket belastats av förändrade preliminära och slutliga skatteinbetalningar.
 • Soliditeten uppgick till 42 procent (40).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 65 procent (64).
 • Under delårsperioden har två förvärv genomförts och ytterligare ett efter periodens slut, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 110 MSEK.
Stockholm den 13 juli 2018

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life,+46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life,+46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.
Telefonkonferensen är den 13 juli 2018, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 30-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,4 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00 CET.