Volatis styrelse har fastställt nya finansiella mål och en uppdaterad utdelningspolicy, som ersätter de tidigare finansiella målen som kommunicerades i samband med börsnoteringen 2016. Den strategiska riktningen står fast och bolaget vill med de nya målen befästa sitt starka långsiktiga fokus på värdetillväxt.

Volatis överordnade mål är fortsatt att skapa långsiktig värdetillväxt genom att bygga en industrigrupp av lönsamma företag med goda kassaflöden och förmåga till kontinuerlig utveckling.

-Sedan Volatis stamaktie noterades på Nasdaq Stockholm under 2016 har bolagets nettoomsättning mer än fördubblats och EBITA-resultatet ökat med 61 procent. De nya finansiella målen reflekterar tydligt vår fortsatta ambition att växa, både genom förvärv och organiskt, med bibehållen stark balansräkning och stort fokus på att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

Nya finansiella mål
Styrelsen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål som ska utvärderas som en helhet:

  • Resultattillväxt: Målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel.
  • Avkastning på justerat eget kapital: Långsiktiga målet är en avkastning på justerat eget kapital* om 20 procent.
  • Kapitalstruktur: Målet är att nettoskulden i relation till justerad EBITDA* ska vara 2 till 3 gånger som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen, och inte överstiga 3,5 gånger.
* Se årsredovisning 2018, sid. 130-131, för definition av alternativa nyckeltal.

Styrelsen har också fastställt en uppdaterad utdelningspolicy:
  • Volati ska normalt dela ut 10-30 procent av bolagets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare. Vid fastställande av utdelning beaktas nettoskuldsättning i relation till bolagets mål, framtida förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag och andra faktorer som Volatis styrelse anser vara av betydelse. Utdelning på preferensaktier ska ske till ett årligt belopp om 40,00 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 10,00 kronor, i enlighet med bolagsordningen.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se,organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.