I november 2018 genomförde EMOTRA AB ("Emotra") en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 12 687 500 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 2019-01-15 och stoppdag är 2019-01-17

12 687 500 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 2019-01-21. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Emotra till 26 389 759 stycken och aktiekapitalet uppgår till 4 882 105,415 SEK.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se