Första halvåret (2017-12-01 - 2018-05-31)
  • Koncernens omsättning inklusive moms uppgick till MSEK 114 017 (113 907) under första halvåret. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 98 165 (98 368). I lokala valutor var försäljningen inklusive moms oförändrad.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 7 275 (10 920). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 6 010 (8 354), motsvarande SEK 3:63 (5:05) per aktie.
Andra kvartalet (2018-03-01 - 2018-05-31)
  • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 2 procent till MSEK 60 463 (59 538) under andra kvartalet. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 984 (51 383).
I lokala valutor var försäljningen inklusive moms oförändrad.
  • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 29 164 (29 345), vilket motsvarar en bruttomarginal om 56,1 procent (57,1).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 6 012 (7 708). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 4 638 (5 897), motsvarande SEK 2:80 (3:56) per aktie.
  • H&M-koncernen är inne i en omställningsperiod för att göra bolaget ännu mer kunddrivet, effektivt och flexibelt. Detta omfattar bland annat nödvändiga transitioner till nya logistiksystem som kommer möjliggöra bland annat bättre tillgänglighet, snabbhet och transparens. Dock påverkades försäljning och resultat tillfälligt av störningar i samband med genomförda transitioner under andra kvartalet på viktiga marknader såsom USA, Frankrike, Italien och Belgien.
  • AI och avancerad dataanalys - mycket bra resultat från pågående pilotprojekt som nu skalas upp.
  • H&M-koncernens nionde varumärke, Afound, som erbjuder hundratals speciellt utvalda modevarumärken med varor till fyndpriser, lanserades i Sverige i juni. Mottagandet har varit mycket lyckat både i butik och online.
  • H&M Home kommer under andra halvåret 2018 att bredda sortimentet med lampor och möbler.
  • För 2019 planeras Bosnien-Hercegovina att bli en ny H&M-butiksmarknad och Mexiko ny H&M-onlinemarknad.

   

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

"Modebranschens snabba förändring fortsätter och vi är inne i en omställningsperiod som är både utmanande och spännande. Utmanande för att det är komplext, omfattande och med förändringar som sker i ett högt tempo. Spännande för att vi ser positiva tendenser och en stor potential i och med det förändringsarbete och de satsningar som vi gör.

Som vi har signalerat tidigare skulle det bli ett tufft första halvår. Vi hade med oss för mycket varor in i det andra kvartalet och vi drogs fortfarande med en del obalanser i H&M:s sortiment, något som vi successivt rättar till. Som en del i vårt omställningsarbete genomför vi transitioner av logistiksystem för att göra vår varuförsörjningskedja ännu snabbare, mer flexibel och mer effektiv. Dessa transitioner är komplicerade och kan leda till tillfälliga störningsmoment vilket tyvärr inträffade under andra kvartalet på vissa av våra stora försäljningsmarknader. Detta påverkade butiksförsäljningen negativt i USA, Frankrike, Italien och Belgien men även onlineförsäljningen i Norden påverkades.

På flera marknader utvecklades försäljningen dock positivt; i Sverige, Norge, Danmark och Östeuropa växte vi betydligt mer än marknaden. Detta visar att vi är på rätt väg och att våra digitala satsningar och förändringsarbete börjar ge resultat. Sammantaget var dock kvartalets totala försäljning inte tillfredsställande vilket bidrog till att det utgående varulagret var fortsatt för högt.

Arbetet med våra prioriterade fokusområden fortsätter med full kraft
Ett viktigt fokusområde är att utveckla kärnan i våra varumärken. Vår högsta prioritet är H&M-varumärket där vi fortsätter vårt arbete med att förbättra sortimentet och kundupplevelsen i butik och online samtidigt som vi fortsätter att integrera de båda kanalerna. Det absolut viktigaste är att förbättra sortimentet och vi ser redan nu positiva signaler från våra nya sommarkollektioner som säljer bättre än motsvarande kollektioner förra året.

Vi fortsätter våra investeringar inom varuförsörjningskedjan, tech, avancerad dataanalys och AI. Vi ser lovande indikationer från våra pilotprojekt inom personalisering, kvantifiering, allokering och prissättning samt inom "trend forecasting". De positiva resultaten gör att vi nu skalar upp till fler marknader och fler koncept.

Utveckling av butiksportföljen, ny onlinepartner och nytt varumärke
Utvecklingen och optimeringen av butiksportföljen fortsätter. Detta gäller antal, butiksyta, ombyggnader och omflyttningar för att hela tiden säkerställa att vi har rätt butiksportfölj och bästa villkor på respektive marknad.

Under 2018 planerar vi att öppna cirka 390 butiker och stänga 150 vilket ger ett nettotillskott om 240 nya butiker för året. Flertalet av H&M-butiksöppningarna sker på våra tillväxtmarknader medan stängningarna sker på våra etablerade marknader. Butiker för våra nyare varumärken öppnas på våra etablerade marknader. Vi ser fortsatt stor potential för nya butiker under de kommande åren där våra nyare varumärken successivt kommer att utgöra en allt större del av butiksportföljen.

Parallellt med utvecklingen av vår egen onlinebutik har försäljningen av H&M på Tmall startat mycket bra med tiotals miljoner unika besökare vilket bidrog till den ökande försäljningen i Kina.

För två veckor sedan lanserade vi vårt senaste varumärke - Afound - en innovativ marknads-plats i Sverige med hundratals speciellt utvalda mode- och livsstilsvarumärken med varor till fyndpriser. Mottagandet har varit mycket lyckat i både butik och online.

Utblick
Vi ser att utvecklingen går i rätt riktning även om det fortfarande finns många utmaningar och hårt arbete återstår. Det första halvåret blev något mer utmanande än vad vi inledningsvis trodde, men vi tror på en gradvis förbättring och ett starkare andra halvår. Vi är långsiktiga och ser optimistiskt på framtiden för hela H&M-gruppen, med bra tillväxt både försäljnings- och lönsamhetsmässigt under många år."
   
   

Kontakt
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef 08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

   
Informationen i denna halvårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 28 juni 2018 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på about.hm.com.
   

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.