Årsstämman 2018 i Investor beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte bland annat att säkra kostnader för Investors program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor och utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode. Investor meddelar härmed att bolagets styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet för dessa syften.

Avyttring av egna aktier kommer att kunna ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 9 maj 2018 till och med den 8 maj 2019 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Investor äger idag 2 336 314 egna B-aktier och kan maximalt komma att avyttra 1 500 000 B-aktier.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.