Kai Wärn, VD och koncernchef:
"Nettoomsättningen var oförändrad under tredje kvartalet men ökade med 2% justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter. Försäljningen påverkades negativt av en svagare efterfrågan i Nordamerika, speciellt för hjulburna produkter, medan den utvecklades positivt i Europa med en god tillväxt för robotgräsklippare och batteridrivna produkter. Rörelseresultatet ökade till 414 Mkr (225), exklusive jämförelsestörande poster, med en positiv utveckling i alla divisioner. Våra omstruktureringsaktiviteter och effektivitetsförbättringar, liksom prishöjningar bidrog till det högre rörelseresultatet.

Divisionen Husqvarna uppvisade en nettoomsättningstillväxt på 2%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter, och rörelseresultatet ökade med 97 Mkr i tredje kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster. Förbättringen drevs av mix, prishöjningar och av effektivitets- och omstruktureringsbesparingar, men påverkades av underabsorption på grund av lägre volymer i Nordamerika.

Divisionen Gardena hade ytterligare ett starkt kvartal också givet de starka jämförelsesiffrorna föregående år. Produktmixeffekter, effektivitets- och omstruktureringsbesparingar bidrog till det starka resultatet.

Divisionen Construction förbättrade sitt resultat under kvartalet, drivet av en god utveckling i Europa, Asien och Stillahavsområdet och på tillväxtmarknaderna. Tillväxt i kombination med effektivitetsbesparingar och prishöjningar bidrog till det ökade rörelseresultatet.

Vi är stolta över att driva teknikutvecklingen inom vår branch och lanseringen av den nya Husqvarna EPOS teknologin, där vi tillhandahåller teknik för robotgräsklippning med virtuell gränsmarkering, är ett mycket bra exempel på det. Vi fortsätter att utveckla nya lösningar och koncept genom investeringar i forskning och utveckling.

Under året har vi gjort goda framsteg på vår väg mot lönsamhetsförbättring. Vår rullande 12-månaders rörelsemarginal uppgår nu till 9,3%, en ökning från 7,9% från årsskiftet 2018, exklusive jämförelsestörande poster. Direkt operativt kassaflöde för de första nio månaderna förbättrades till 3 771 Mkr (2 114), drivet av högre rörelseresultat och positiva förändringar i rörelsekapitalet. Framöver kommer vi att öka vårt fokus på kostnadseffektivitet för att främja fortsatta strategiska initiativ och vår lönsamhetsförbättring."

Tredje kvartalet 2019
  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 8 429 Mkr (8 042), eller var oförändrad justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen ökade med 2%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands.
  • Rörelseresultatet ökade till 414 Mkr (225), exklusive jämförelsestörande poster på 0 Mkr (-349).
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 4,9% (2,8), exklusive jämförelsestörande poster.
  • Operativt kassaflöde ökade till 749 Mkr (628).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 kr (-0,32).

 
Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Glen Instone, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 22 oktober 2019. För deltagande, ring 08-566 184 30 eller +44 (0) 8 448 228 902, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller 3389798#. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir (http://www.husqvarna.com/ir). En inspelning av konferensen kommer att läggas ut senare samma dag.

kontakter
  • Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication,  072-716 5032
  • Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, 0702-100 451

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 08:00.