Vid den fortsatta årsstämman 2019 i Matra Petroleum AB som hölls idag den 13 juni 2019 behandlades följande:

Val av styrelse samt arvodering
Vid årsstämman som hölls den 23 maj 2019 beslöts att samtliga punkter avseende styrelseval skulle hänskjutas till en fortsatt bolagsstämma idag den 13 juni 2019.

Då något förslag till styrelse inte presenterats på den fortsatta årsstämman fattades inget beslut om val av styrelse eller arvodering. Maxim Barskiy kvarstår som registrerad styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019 kl. 16:30.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga