INVESTOR AB (publ) har för avsikt att erbjuda innehavarna av dess utestående EUR 600.000.000 4,875 procent obligationer med ordinarie förfall 2021 (ISIN: XS0466670345) ("Obligationerna") att överlåta samtliga innehavares Obligationer mot kontant vederlag ("Erbjudandet"). Vederlaget avses inkludera en sedvanlig premie.

I samband med Erbjudandet överväger Investor AB att genomföra en emission av nya obligationer, beroende på marknadsförhållanden, under bolagets EUR 5.000.000.000 Medium Term Note Program. Delar av likviden från en emission avses användas för att finansiera återköpen under Erbjudandet. Syftet med Erbjudandet och emissionen är därmed att proaktivt hantera kommande återbetalningar och förlänga Investor ABs förfalloprofil. Obligationer som återköps av Investor inom ramen för Erbjudandet kommer att makuleras och inte utges eller säljas igen.

Vänligen notera att ytterligare information, innefattande bland annat. viktiga restriktioner, avseende det eventuella Erbjudandet kommer inom kort att publiceras på:
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html

Informationen i detta pressmeddelande är, med avseende på Investor ABs utestående Obligationer, sådan som Investor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018 kl. 09:30 CET.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Informationen i detta pressmeddelande är, med avseende på Investor ABs utestående Obligationer, sådan som Investor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018 kl. 09:30 CET.