Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike - 26 mars 2019 - BioInvent International AB (OMXS: BINV), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av nya immunreglerande antikroppar för cancerbehandling, och Transgene (Euronext Paris: TNG), ett biotechbolag som designar och utvecklar virusbaserade immunterapier för behandling av solida tumörer, tillkännager en utvidgning av samarbetet för att gemensamt utveckla multifunktionella onkolytiska virus (OV) som kodar för ej tillkännagivna antikroppssekvenser och som kan användas i behandling av ett stort antal solida tumörer.

Enligt villkoren i avtalet om utvidgning kommer Transgene att bidra med sin branschledande OV-design, sin tekniska expertis, vissa transgener som inte utgörs av antikroppar, samt sin egenutvecklade vacciniavirusvektor (TK-, RR-), som utgör basen för plattformen Invir.IO™. BioInvent bidrar med sin expertis inom både cancerbiologi och antikroppar, samt med en eller flera antikroppssekvenser som har tagits fram med hjälp av bolagets egna plattformar n-CoDeR®/F.I.R.S.T.™. Vissa sekvenser mot ett ej tillkännagivet target kommer att väljas ut och kodas i Transgenes Invir.IO™-virusvektor för att skapa ett multifunktionellt OV.

I november 2018 presenterade Transgene och BioInvent positiva data från sitt första samarbete vid Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Dessa initiala data omfattade samarbetets delresultat för ett onkolytiskt vacciniavirus med en anti-CLTA-4-antikropp, baserat på Transgenes vacciniavirusvektor (TK-, RR-). Detta förbättrade onkolytiska vaccinavirus visades ha förmåga att säkerställa uttryck av BioInvents anti-CLTA-4-antikropp i tumören med låg systemisk exponering. Det visades också ha förbättrad effekt och en bättre säkerhetsprofil jämfört med en kombination av antikroppen och det onkolytiska viruset, utan den antikroppskodande sekvensen, administrerade individuellt i prekliniska modeller.

I likhet med bolagens första samarbete kommer forsknings- och utvecklingskostnader såväl som intäkter och royalties från de multifunktionella OV som genereras som ett resultat av det nya samarbetet att delas 50:50.

Genom att föra in BioInvents antikroppssekvenser i Transgenes plattorm invir.IO™, för direkt uttryck in i tumören, kan det finnas möjlighet att optimera effekten av och tolererbarheten för dessa antikroppar. Både Transgene och BioInvent anser att dessa nya OV har potential att bli signifikant mer effektiva än sam-administrering av OV och en antikropp. 

Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterade avtalet: "Utvidgningen av vårt sammarbete med Transgene öppnar upp för ytterligare möjligheter för båda företagen att kombinera vår expertis och kunskap för att utveckla kombinationer av antikroppar och onkolytiska virus som kan behandla ett antal solida tumörer. Genom att dra nytta av BioInvents unika plattformar n-CoDeR®/F.I.R.S.T.™, har vi möjlighet att utveckla ett antal nya first-in-class-antikroppar som skulle kunna levereras direkt in i tumören via Transgenes vaccinavirusvektor, och därmed möjligen kunna stärka effekten av dem och förbättra deras biverkningsprofil."

Philippe Archinard, PhD, Transgenes styrelseordförande och vd sa: "Vi är glada att kunna utvidga vårt mycket produktiva samarbete med BioInvent. Vi anser att nästa generations multi-funktionella onkolytiska virus som uttrycker BioInvents målinriktade immunmodulerare direkt i tumörmikromiljön kommer att leda till mycket bättre total överlevnad för patienter med solida tumörer. Detta avtal utvidgar Transgenes breda portfölj av onkolytiska virus under utveckling, varav det första förväntas gå in i klinik under 2020."

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i en fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloida celler och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

Om Transgene 
Transgene (Euronext: TNG) är ett börsnoterat franskt bioteknikbolag som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för behandling av cancer och infektionssjukdomar. Transgenes program använder sig av viral vektorteknik med målet att indirekt eller direkt döda infekterade celler eller cancerceller. Bolagets ledande program i klinisk fas är: TG4010, ett terapeutiskt vaccin mot icke-småcellig lungcancer, Pexa-Vec, ett onkolytiskt virus mot levercancer, och TG4001, ett terapeutiskt vaccin mot HPV-positiv huvud- och halscancer. Bolaget har flera andra program i klinisk utveckling, inklusive TG1050 (ett terapeutiskt vaccin för behandling av kronisk hepatit B) och TG6002 (ett onkolytiskt virus för behandling av solida tumörer). 

Med sin plattform Invir.IO™, utnyttjar Transgene sin expertis inom virusvektorer för att designa en ny generation av multifunktionella onkolytiska virus.

myvac™, en individualiserad MVA-baserad immunterapiplattform designad för att integrera neoantigen, kompletterar denna innovativa forskningsportfölj. TG4050, den första kandidaten framtagen ur myvac™ -plattformen, kommer att gå in i klinik för behandling av äggstockscancer och huvud- och halscancer.

Ytterligare information om Transgene finns på www.transgene.fr.
Följ Transgene på Twitter: @TransgeneSA 

För mer information, vänligen
kontakta:
BioInvent
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci
Advisors   
046-286 85 50   +41 79 598 71 49 
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com
           
Transgene
Lucie Larguier  David Dible, Sylvie Berrebi /
Marine Perrier-Barthez
Director Corporate Citigate Dewe Rogerson
Communications & IR
+33 (0)3 88 27 91 04 +44 (0)20 7638 9571 / +1 424
341 9140
investorrelations@transgene.fr  transgene@citigatedr.co.uk

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Disclaimer - BioInvent
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Disclaimer - Transgene
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som är förenade med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer, som skulle kunna medföra att det faktiska utfallet kan komma att avvika betydligt från det som förväntas. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, utsikter, finansiella situation, resultat, tillsynsmyndigheters godkännande av utvecklingsfaser samt utveckling. Bolagets förmåga att kommersialisera sina produkter är bland annat beroende av följande faktorer: positiva prekliniska data kan eventuellt inte förutsäga kliniska resultat på människor, framgångsrika kliniska studier, förmågan att erhålla finansiering och/eller partnersamarbeten för tillverkning, utveckling och kommersialisering av produkter samt marknadsföringsgodkännande från tillsynsmyndigheter. För en beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, finansiella ställning, prestationer och måluppfyllelse skiljer sig från de som nämns i dessa framtidsinriktade uttalanden, se avsnittet Riskfaktorer ("Facteurs de Risque") i "Document de Référence" på AMF:s webbplats (http://www.amf-france.org) eller på Transgenes webbplats (www.transgene.fr). Framtidsinriktade uttalanden gäller endast per det datum de görs och Transgene förbinder sig inte att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden även om det senare framkommer ny information.