STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten i Sverige är koncentrerad till grupper, som unga och utrikes födda, som ofta finner arbete i branscher som detaljhandel, hotell- och restaurang och städ. En återhållsam ökning av minimilönerna i dessa branscher kan underlätta för sådana grupper att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin lönebildningsrapport på torsdagen.

"Konjunkturinstitutets analys ger stöd för att även arbetsmarknadens parter kan bidra till att öka sysselsättningen bland unga, utrikes födda och personer som saknar fullständig gymnasieutbildning genom återhållsamhet i ökningen av minimilönerna", skriver KI.

KI skriver att arbetslösheten i Sverige är koncentrerad till grupper som ofta arbetar i sektorer där minimilönerna är höga i förhållande till medianlönen och där många tjänar den avtalade minimilönen. KI har analyserat hur höjda minilöner i tre kollektivavtal – i detaljhandeln, hotell och restaurang samt städ – påverkat sysselsättning och lönebildning på dessa avtalsområden.

"Resultaten tyder på att högre minimilöner leder till högre faktiska löner men att både sysselsättning och arbetade timmar påverkas negativt", skriver KI.

KI påpekar att analysen endast säger vad som händer för redan anställda när man när man höjer minimilönen på dessa tre avtalsområden. Det gör att det är svårt att säga något generellt på makronivå om vad höjda minimilöner får för effekt.

"Exempelvis kan höjda minimilöner i hotell- och restaurangbranschen leda till högre priser på restaurangbesök. I sin tur kan detta medföra en omfördelning så att konsumtion av andra varor ökar, och sysselsättningen därmed flyttar till andra branscher. Därför är det oklart om den totala sysselsättningen påverkas", skriver KI.Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt