EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 597 599 aktier i Modelon AB (publ) (”Modelon” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som tidigare offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av befintliga och nya aktier i Modelon (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Pareto Securities haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, kan komma att utföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har dock inte haft någon skyldighet att genomföra stabiliseringsåtgärder och har inte heller lämnat några garantier för att stabiliseringsåtgärder skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 84 219 aktier i Bolaget har vidtagits (i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052) på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Pareto Securities är Henrik Alami (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet åtog sig säljande aktieägare att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 681 818 B-aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattades av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 44,00 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kunde nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Eftersom Pareto Securities har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande totalt 84 219 aktier i Bolaget har Pareto Securities i dag meddelat att de har utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 597 599 aktier.

Stabiliseringsinformation

Emittent:Modelon AB (publ)
Instrument:Aktier (SE0015948591)
Erbjudandestorlek (aktier):4 545 453
Övertilldelningsoption (aktier):681 818
Erbjudandepris (SEK):44,00
Ticker:MODEL B
Stabiliseringsansvarig:Pareto Securities

Stabiliseringstransaktioner

DatumKvantitet
(antal aktier)
Pris
(högsta)
Pris
(lägsta)
Pris
(genomsnitt)
ValutaHandelsplats
2021-05-0318 47044,0043,6043,79SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-046 00043,8043,8043,80SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-055044,0044,0044,00SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-0778544,0044,0044,00SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-102 66344,0043,8043,98SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-1114 32044,0043,6043,80SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-121 19244,0044,0044,00SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-1420 55344,0043,0043,56SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-172 75244,0043,8043,91SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-186 03144,0044,0044,00SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-1910 99844,0044,0044,00SEKNasdaq First North Growth Market
2021-05-2040544,0044,0044,00SEKNasdaq First North Growth Market

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Gäfvert, VD, Modelon AB
Mob: +46 73 324 59 04
E-post: magnus.gafvert@modelon.com

Modelon AB (publ)
Org.nr. 556672-3010
Scheelevägen 17, Sverige
www.modelon.com

Om Modelon

Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder.

Modelon AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn MODEL B. FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, +46 (0)8-528 00 399.

Denna information är sådan information som Modelon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör MFN

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Modelon i någon jurisdiktion, varken från Modelon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och granskats och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Sole Global Coordinator. Sole Global Coordinator agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Sole Global Coordinator är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Modelons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Modelons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Modelons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Pareto Securities endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Modelons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Modelons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Nyheter