Tredje kvartalet i korthet
  • SyntheticMR hade en försäljningstillväxt på 46% i det tredje kvartalet jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11,2 Mkr (7,7)
  • Rörelseresultatet ökade till 5,4 Mkr (2,2)
  • Periodens resultat uppgick till 4,2 Mkr (1,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr (0,42)
  • Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 46,1 Mkr (31,6)
Nio månader i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 33,0 Mkr (22,5), vilket innebär en försäljningstillväxt om 47%
  • Rörelseresultat ökade till 13,4 Mkr (5,7)
  • Periodens resultat uppgick till 10,2 Mkr (4,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,53 kr (1,09)

Väsentliga händelser under kvartal 3

Inga väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

SyntheticMRs VD Stefan Tell kommer att lämna bolaget. Han kvarstår som VD till senast den 30 juni 2019. Stefan har varit VD i bolaget sedan 2011.

VD har ordet

Fortsatt tillväxt med ökad lönsamhet
För det tredje kvartalet når vi en tillväxt i försäljningen på 46 % i jämförelse med samma period föregående år.  Detta innebär att omsättningen uppgick till 11,2 MSEK (7,7) för kvartalet. Försäljningen den senaste tolvmånadersperioden blev 46,1 MSEK (31,6), så även här en tillväxt på 46%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 5,4 MSEK (2,2) vilket ger en marginal om 48 % (29). Vi kommer investera i vår verksamhet för att möjliggöra fortsatt expansion både gällande försäljning och partnersamarbeten. Vår strategi i kombination med en skalbar affärsmodell möjliggör expansion med fortsatt god lönsamhet.  

Kassaflödet för kvartalet uppgick till 6,4 MSEK vilket innebär att likvida medel för de första nio månaderna har ökat med 13,9 MSEK. Likvida medel per 30 september uppgår till 30,8 MSEK.

Våra partnersamarbeten utvecklas enligt plan
Vi har under året lagt stort fokus på att utveckla våra partnersamarbeten i enlighet med vår etableringsstrategi. Detta genom ytterligare regulatoriska godkännanden för att öppna nya marknader. Parallellt sker kontinuerlig och fokuserad affärsutveckling, med syfte att öka produktutbud och försäljningstillväxt i dessa kanaler.  

Samarbetet med GE Healthcare utvecklas positivt. Vi har under kvartalet fokuserat på att färdigställa de sista aktiviteterna inför en försäljningsstart av MAGiC till "reading room". Vår bedömning är att försäljningen kan påbörjas i slutet av året. Genom MAGiC erbjuder GE Healthcare sina kunder ett av våra produktpaket. Vi har sedan tidigare haft diskussioner med GE Healthcare kring möjligheten att erbjuda vårt andra produktpaket, SyMRI NEURO, till sina kunder. Dessa diskussioner har intensifierats och jag är positiv till att vi kan komma vidare även här.

Under föregående kvartal erhöll SyntheticMR FDA godkännandet för försäljning av SyMRI tillsammans med MR-kameror från Philips på den amerikanska marknaden. Vi har efter detta godkännande sett ett ökat intresse från försäljningsorganisationer inom Philips. Det globala intresset skapar ytterligare incitament för Philips att tillgängliggöra SyMRI i sin produktkatalog, ett viktigt steg i förenklingen av vår gemensamma försäljningsprocess.

Syngo.via Open Apps lanserades av Siemens under andra kvartalet 2018. Siemens arbetar med att uppgradera kundernas syngo.via system för att tillgängliggöra Open apps och SyMRI. Detta är en tidskrävande process.

Glädjande är att vi ser ett ökat intresse från regionala försäljningsorganisationer runt om i världen. Vi har under perioden resursförstärkt vår kommersiella sida med fokus på att utveckla vårt samarbete och vår försäljning genom Siemens.

Fortsatt stort intresse inom forskarvärlden
Vi ser fortsatt stort intresse för vår produkt inom forskning. En studie som utvärderade SyMRI på ryggrad inkluderades i den medicinska tidskriften AJNRs (American Journal of Neuroradiology) podcast och väckte stort intresse inom forskarvärlden. SyMRI NEURO presenterades även under ESNR, European Society of Neuroradiology, som en produkt med stor potential att förkorta undersökningstiden inom pediatrik. Den här typen av studier och presentationer är viktiga för att öka användandegraden av SyMRI, samt placera SyntheticMR som en världsledande partner inom MR generellt.

Egen monter på RSNA
Jag ser fram emot att vi om drygt en vecka deltar på RSNA i Chicago, världens största mässa inom radiologi. Vi kommer då att för första gången finnas där med egen monter i syfte att stärka vårt varumärke och våra relationer. Vår monter kommer fungera som en mötesplats för att etablera nya och utveckla existerande samarbeten och kundrelationer. Våra produkter kommer som tidigare år även att demonstreras och marknadsföras hos GE Healthcare, Siemens, Philips och Sectra. 

Stefan Tell 
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.