Till följd av det offentliga kontantbudet från Ramsay Génerale de Santé (Ramsay GDS) som tillkännagavs den 13 juli har Capios styrelse enhälligt beslutat att avvisa erbjudandet om 48,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018. Styrelsen anser att budet inte tillräckligt väl avspeglar det fundamentala värdet av Capio och anser att en möjlig ompositionering av Capio mot de nordiska marknaderna har potential att väsentligt förstärka förmågan att genomföra Capios strategiska fokus och att driva aktieägarvärde.

Ramsay GDS tillkännagav den 13 juli ett offentligt kontantbud till aktieägarna i Capio ("Capio" eller bolaget) att sälja samtliga sina aktier till Ramsay GDS till ett pris om 48,50 SEK per aktie (budet). Budet motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018 (d.v.s. den sista handelsdagen innan budet annonsera­des) och en premie om cirka 17 procent jämfört med det volymvägda genomsnittspriset per aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 dagar före samma datum. Styrelsen avvisar enhälligt det icke förankrade budet om 48,50 SEK då den anser att budet inte tillräckligt väl avspeglar Capios fundamentala värde.

Styrelsen kommer att offentliggöra sitt formella ställningstagande gällande budet i enlighet med take-over-reglerna, inklusive bakgrunden till sitt avvisande av budet, senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Styrelsen tar dock tillfället i akt att redan i detta meddelande inkludera några överväganden till varför styrelsen har avvisat budet.    

Capio har idag en stark bas i Modern Medicin och en strategisk inriktning mot digitalisering och specialisering. Styrelsen anser att en möjlig ompositionering av Capio mot de nordiska marknaderna har potential att väsentligt förstärka förmågan att snabbt leverera i enlighet med Capios strategiska fokus och driva aktieägarvärde.

I Norden har Capio genom sin sammanhållna digitala och fysiska plattform en framträdande position för att driva sjukvårdens digitalisering. Plattformen har introducerats i den svenska primärvården där Capio har 900 000 listade patienter och i nästa steg lanseras den i Norge. Capio har också relativt sett mer specialiserade verksamheter i de nordiska länderna och en nationell närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Detta möjliggör för bolaget att snabbt expandera anpassade patienterbjudanden och sammanhållna vårdkedjor i de nordiska länderna. Specialiseringen kommer att stödjas ytterligare genom ett fortsatt fokus på förvärv. Den nordiska sjukvårdsmarknaden är fragmenterad och erbjuder ett flertal konsolideringsmöjligheter som kommer att driva tillväxten ytterligare.  

PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling har anlitats som legal rådgivare och Fogel&Partners har anlitats som kommunikationsrådgivare för Capios styrelse.
  

Kontakt:

Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14
   

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 13 juli 2018 kl. 11.30 svensk tid.
   

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.