Vid extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") i Hembla AB (publ) ("Bolaget") den 15 november 2019 fattades följande beslut.

Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter  

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med majoritetsaktieägaren Vonovia SE:s förslag, att omvälja styrelseledamöterna Karolina Keyzer, Fredrik Brodin och Patrick Forslund samt att välja Rolf Buch, Helene von Roeder och Per Ekelund till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Rolf Buch.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@hembla.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.30 den 15 november 2019.

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq Stockholm.