Kvartal Helår
Mkr 1-19 4-18 1-18 2018
Nettoomsättning 4 260 3 948 4 099  16 055
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 643 613 653  2 476
Rörelseresultat 643 519 653  2 382
Resultat efter skatt 503 543 507  2 268
Resultat per aktie, kr 3,0 3,2 3,0 13,5
Rörelsemarginal, % * 15,1 15,5 15,9  15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,7 9,4 10,5  9,7
Avkastning på eget kapital, % 8,5 9,4 9,1  10,1
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 655 671 586 2 500
Skuldsättningsgrad 0,12 0,12 0,11  0,12

* Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet 2018.
  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 643 (januari-mars 2018: 653) Mkr. Högre priser för papper påverkade resultatet positivt medan vedkostnaderna ökade. I resultatet för föregående år ingick +70 Mkr från försäljning av skogsfastighet. 
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande post med 30 Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick under januari-mars till 503 (507) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,0 (3,0) kronor. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital var 9,7 (10,5) procent. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 - 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 - 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 8 maj 2019 kl. 11.30.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.