STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Initialt drabbades tjänstesektorn hårdast av coronapendemin, men industrin och basindustrin kommer att påverkas allt mer och det kommer att bli ett rejält fall i svensk ekonomi i år.

Det framgår av Industriarbetsgivarnas nya prognos, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Den kraftiga konjunkturnedgången globalt, i euroområdet samt i USA kommer att sätta tydliga spår i den svenska ekonomin, eftersom Sverige är ett land med stor exportsektor", säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hellsten i en kommentar.

Industriarbetsgivarna spår i ett basscenario att svensk BNP faller med 6,0 procent i år för att sedan växa med 3,8 procent 2021. Sverige klarar sig lite bättre än euroområdet tack vare mindre strikta begränsningar i samhället och större möjlighet att hantera krisen.

"Men vårt tydliga exportberoende gör att även Sverige drabbas hårt. Trögheten i återgången gör att det stora fallet under 2020 inte hämtas in under 2021", skriver Industriarbetsgivarna i rapporten.

Kerstin Hallsten lyfter också fram risken att använda allt finanspolitiskt krut för att stötta de branscher som drabbades föst av krisen.

"Andra branscher, som exempelvis basindustrin, kan drabbas hårt längre fram om krisen blir långvarig", skriver hon.

Till följd av den stora osäkerheten har Industriarbetsgivarna även ett alternativt scenario med ett längre utbrott och längre tid med restriktioner. I detta scenario faller BNP med 8,3 procent i år och växer sedan med 4,4 procent nästa år.

"Om krisen drar ut på tiden påverkas ekonomierna mer strukturellt. Värdekedjor och nätverk mellan företag, som tar lång tid och är kostsamma att bygga upp, kan då brytas. Risken finns att tillväxten växlar ned ytterligare och att återhämtningen försvåras och försenas", säger Kerstin Hallsten.

Coronaviruset innebär en rejäl sättning i den svenska ekonomin i år, där tjänstesektorn drabbades hårdast initialt, men där andra delar, som industrin, kommer att påverkas mer senare under året.

Industriarbetsgivarna pekar på att den svenska basindustrins utlandsberoende gör att pandemin kommer att få en tydlig negativ effekt för sektorn och ju mer utdragen pandemin blir desto större kommer effekterna att bli för denna export- och investeringstunga del av svensk ekonomi. En möjlighet för svensk basindustri är dock ett ökat fokus på klimat och hållbarhet.

Industriarbetsgivarna noterar vidare att coronakrisen satt tydliga spår på den svenska arbetsmarknaden och de räknar i basscenariot med att arbetslösheten stiger till 10 procent i år.

Pandemin har också påverkat inflationen tydligt, där det i april var KPIF-deflation. KPIF-inflationen väntas sjunka till i genomsnitt 0,5 procent i år för att sedan stiga till 1,4 procent under 2021, alltså fortsatt långt under Riksbankens inflationsmål. En svag efterfrågan, både i Sverige och globalt, håller tillbaka prisökningstakten. En viss press uppåt på priserna kommer dock från livsmedelspriserna, en minskad konkurrens när företag slås ut och växelkursen.

Nedåtriskerna är tydliga. Industriarbetsgivarna påpekar att det kommer att ta lång tid för världsekonomin att komma ur krisen, bland annat på grund av det begränsade ekonomiskt-politiskt utrymmet globalt. En mer aktiv finanspolitik i vissa delar av euroområdet skulle rentav kunna förvärra situationen genom att utlösa en global finansiell kris, även om EU nu försöker förhindra detta med sin nya räddningsfond.

Till detta kommer att risken för att viktiga nätverk och värdekedjor bryts under krisen ökar ju längre den pågår. Sådana närverk och kedjor tar sedan lång tid att bygga upp igen.

"Tidigare kriser visar till exempel att om en lågkonjunktur blir långvarig ökar den strukturella arbetslösheten och produktivitetstillväxten dämpas. Senast inträffade det efter finanskrisen 2009 då det blev en tydlig nedväxling i BNP‐tillväxt, produktivitet och handel", skriver Industriarbetsgivarna.
Industriarb                  2020    2021
==============================================================
BNP -6,0% 3,8%
Arbetslöshet 10,0% 10,0%
KPIF 0,5% 1,4%
==============================================================Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt