Mats Gabrielsson har idag via bolag, förvärvat hela Hongkong Snowman Technology Ltd:s aktiepost, ca 17% av antalet aktier i Trention. Mats Gabrielsson äger efter förvärvet 57,91% av aktierna och rösterna i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mats Gabrielsson, Styrelseordförande i Trention, Tel 070 775 83 20
matsg@giab.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 14:30.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se