Göteborg, 29 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s ("Vicore Pharma", eller "Bolaget") registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under november månad 2019.

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 13 november 2019, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 15 maj 2019, att genomföra en riktad nyemission av 7 800 000 aktier till en teckningskurs om 16 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Vicore Pharma cirka 125 miljoner kronor före emissionskostnader.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 50 174 714. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 25 087 356,756435 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2019, kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.
VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive SSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.