Modelon AB (publ) höll den 31 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Modelon för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även att Modelons resultat ska balanseras i ny räkning, samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att till styrelsen välja sex ledamöter; Christer Ljungberg, Karin Almqvist Liwendahl, Eric Bantegnie, Hilding Elmqvist, Mark Shay och Magnus Thell. Christer Ljungberg valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Beslut om principer för valberedning och dess arbete
Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av en valberedning och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med kallelsens förslag.

Lund, 31 maj 2021
Styrelsen
Modelon AB (publ)

Nyheter