Capacent Holding AB (publ) meddelar att en överenskommelse träffats med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB

CAPACENT HOLDING AB (PUBL) - TRÄFFAR ÖVERENSKOMMELSE MED KONKURSFÖRVALTAREN FÖR TIDIGARE DOTTERBOLAGET CAPAMAN

Capacent Holding AB (publ) meddelar att en överenskommelse träffats med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB

Som tidigare kommunicerats har konkursförvaltaren för Capaman AB utrett ett antal frågor rörande skadestånd- eller återbäringsskyldighet med anledning av Capaman ABs konkurs. Capacent Holding har nu träffat en överenskommelse med konkursförvaltaren som innebär en kostnad för Capacent Holding om 6 MSEK och som i sin helhet kommer att belasta resultatet i årets andra kvartal.

Bakgrunden är att konkursförvaltaren yrkat att ett koncernbidrag från Capaman AB till Capacent Holding AB samt att den utdelning som årsstämman 2020 i Capaman AB beslutade om ska gå åter till konkursboet.

Bolagets åsikt var att alla transaktioner hanterades korrekt i Capaman AB och denna åsikt kvarstår. Både utdelningen och koncernbidraget var avstämda med externa rådgivare i samband med att de genomfördes och presenterades för årsstämman 2020.

Styrelsen gör trots det bedömningen att den ingångna överenskommelsen gynnar bolagets ägare genom att ge bolaget och dess ledning möjlighet att framåt fokusera på den löpande verksamheten snarare än en möjlig tvist som kan vara såväl komplex som tidskrävande.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2021-06-11.pdf

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 70 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 16.10 CET.