Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i GomSpace Group AB (publ) ("GomSpace" eller "Bolaget"), där teckningsperioden löpte ut den 5 december 2018, visar att företrädesemissionen är tecknad till 86,9 procent. GomSpace kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 259 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det preliminära utfallet visar att 21 432 990 aktier, motsvarande cirka 75,6 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 3 190 814 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 11,3 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är därmed tecknad till 86,9 procent.

GomSpace kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 259 miljoner kronor före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 17 miljoner kronor. Företrädesemissionen ökar GomSpaces aktiekapital med 1 723 666,28 kronor, från 1 983 846,69 kronor till 3 707 512,97 kronor, genom nyemission av totalt 24 623 804 aktier. Antalet aktier i GomSpace kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 52 964 471.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 10 december 2018 och de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 20 december 2018. Sista dagen för handel med betalda och tecknade aktier ("BTA") beräknas infalla omkring den 18 december 2018. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier omkring den 21 december 2018.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 11 december 2018. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 11 december 2018. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

"GomSpace har erhållit ett stort och betydelsefullt kapitaltillskott vilket möjliggör att vi nu kan lägga fullt fokus på att ta GomSpace in i nästa fas, i enlighet med den nyligen uppdaterade affärsplanen. Kapitaltillskottet lägger en bra grund för vår fortsatta tillväxtresa med målet att bli kassaflödespositivt. Jag vill också hälsa nytillkomna aktieägare välkomna och tacka befintliga aktieägare för fortsatt förtroende. Som en följd av att vi nådde 86,9 procents teckning och vi inser att företrädesemissionen därmed inte blev fullt tecknad. Vi kommer nu lägga fokus på att exekvera på Bolagets affärspotential", säger Niels Buus, VD för GomSpace.

Rådgivare
Danske Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till GomSpace i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email: nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.

Övrigt
Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.00 CET den 7 december 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i GomSpace. Ett prospekt avseende företrädesmissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. GomSpace har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar och föreskrifter.