Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 14 maj 2019 i bolagets lokaler i Stockholm. 

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2018. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Alessandra Cama, Göran Carlson, Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, och Anette Klintfält valdes som ny styrelseledamot. Det totala antalet ledamöter är sju. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman höjt arvode till styrelsen, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 420 000 (tidigare 410 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 180 000 (tidigare 175 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare oförändrat arvode för styrelseledamots utskottsarbete, vilket innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 24 maj 2019. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 19 juni 2019. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0011036839 och för ordinarie aktie SE0012455350.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman antog styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet riktar sig till bolagets företagsledning och löper mellan åren 2019 till 2022. Deltagande i programmet berättigar till en kontant utbetalning efter utgången av incitamentsprogrammets löptid. Nivån på utbetalningen är kopplad till en procentandel av relevant deltagares årliga fasta ersättning för 2019. Storleken på procentandelen är i sin tur beroende av utvecklingen av aktiekursen på Björn Borg-aktien under incitamentsprogrammets löptid.

Den första nivån på utbetalning under programmet är 25% av varje deltagares årslön för 2019. Deltagare är berättigade till en utbetalning på denna nivå under förutsättning att aktien har handlats till en aktiekurs på 35 kr under en period om etthundra (100) icke sammanhängande dagar under något av åren 2020, 2021 eller 2022. Den hösta nivån för utbetalning under programmet är 160% av varje deltagares fasta årslön för 2019. Utbetalning på denna nivå förutsätter att aktien har handlats till en aktiekurs på 70 kr under ovannämnda period. Kostnaden för bolaget om maximal utbetalning görs skulle uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive sociala kostnader.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

Stämmodokument för nedladdning finns här: https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2019/.

Fredrik Lövstedt, styrelseledamot

Mobil: 0708-59 54 80; e-post: fredrik.lovstedt@bjornborg.com

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2018 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till cirka 710 MSEK och medelantalet anställda var 213. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.