Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer för det andra kvartalet 2018 att redovisa prospekteringskostnader om cirka 6 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 153 MUSD samt en bruttovinst vid försäljning av olja från tredje part om 0,5 MUSD.

Resultatet för det andra kvartalet 2018 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader samt en valutakursförlust som huvudsakligen avser omvärdering av lånebalanser. Dessa poster är till största delen icke-kassaflödespåverkande och påverkar inte operativt kassaflöde eller EBITDA.  

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringskostnader om cirka 6 MUSD före skatt för det andra kvartalet 2018, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 5 MUSD.

Valutakursförlust
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 153 MUSD för det andra kvartalet 2018. Den norska kronan och Euron försvagades mot US dollarn med cirka 5 respektive 9 procent. Valutakursförlusten är främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till den på balansdagen gällande valutakursen.

Försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum även olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick under det andra kvartalet till 133,1 MUSD, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part om 132,6 MUSD. Detta resulterar i att en bruttovinst om 0,5 MUSD hänförlig till tredje part kommer att redovisas för det andra kvartalet 2018.


Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com


För ytterligare information var vänlig kontakta:

 Alex Budden
VP Communications & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 19
alex.budden@lundin.ch
 Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch
 Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se


Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga