Corem Property Group AB (publ) har under det fjärde kvartalet 2019 haft en gynnsam utveckling i sina kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag. Värdeförändringar från kortfristiga finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 141 mkr, varav cirka 30 mkr är realiserade värdeförändringar.

Corem har sedan 2008 ägt aktier i det noterade bolaget Klövern AB. Innehavet i Klövern redovisas sedan den 1 juli 2019 som Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Utöver det har Corem kortfristigt placerat likvida medel i aktier i fastighetsbolag noterade på nordiska börser. Värdeförändringar på finansiella placeringar förväntas för fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 784 mkr, varav Klövern cirka 643 mkr och övriga finansiella placeringar cirka 141 mkr. Av de cirka 141 mkr är cirka 30 mkr realiserade värdeförändringar under det fjärde kvartalet. För helåret 2019 beräknas värdeförändringar från finansiella placeringar uppgå till cirka 1 089 mkr, varav Klövern uppgår till cirka 919 mkr och övriga finansiella placeringar uppgår till cirka 170 mkr.

Per den 31 december 2019 ägde Corem kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag till ett verkligt värde om cirka 1 545 mkr och aktier i Klövern AB till ett verkligt värde om cirka 3 191 mkr.

Corem har i övrigt ännu inte sammanställt sitt resultat för det fjärde kvartalet 2019 eller för helåret. Corems bokslutskommuniké offentliggörs den 18 februari 2020. Corem kommer inte att kommentera resultat eller utfall i övrigt ytterligare innan bokslutskommunikén publiceras den 18 februari 2020.

Denna information är sådan information som Corem är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 15:10 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.