1 januari - 30 juni 2019

April - juni i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 168 (1 571) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 613 (-10 298) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,62) kr. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 900 (-10 119) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 53,3 (58,2)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 33% och nådde 5 712 (4 304) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 41%.
Januari - juni i siffror
 •  Nettoomsättningen uppgick till 4 536 (3 510) tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -19 520 (-19 955) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,17 (-1,20) kr.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 850 (-19 801) tkr.
 •  Bruttomarginalen ökade till 52,9 (51,7)%.
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 38% och nådde 11 792 (8 438) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 50%.
Viktiga händelser under kvartalet
 • Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland ökade med 40% i kvartalet som en följd av fortsatt förbättrad elektrodförsäljning.
 • Ansökan avseende Nevisense 3.0 mjukvara inlämnad till FDA.
 • En ny studie publicerades som öppnade upp den nya applikationen för att bedöma hudens barriär för SciBase produkt Nevisense. Artikeln, som heter `Direct assessment of skin epithelial barrier by electrical impedance spectroscopy', är publicerad online i tidskriften Allergy, the European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 
 • Vid EAACCI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) i juni beskrev tre vetenskapliga presentationer användandet av EIS vid bedömning av hudens barriärfunktion. Vid mötet presenterade även SciBase den nya hudbarriärapplikationen för första gången.
 • Nevisense inkluderades i de första amerikanska och europeiska forskarledda studierna där Nevisense används för att bedöma hudens barriärfunktion.
 • Årstämma hölls den 16 maj, 2019. 
Viktiga händelser efter kvartalet
 • Ny Nevisense mjukvara frisläpptes som inkluderar trådlös integration med Heines digitala dermatoskopisystem, verktyg för analys av hudens barriärfunktion samt ytterligare användarförbättringar.

+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
| | | | | |juli-juni| |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
| | apr-juni | jan-juni |Rullande |jan-dec|
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|KONCERNEN | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 12 mån | 2018 |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Nettoomsättning, tkr | 2 168| 1 571| 4 536| 3 510| 7 925| 6 899|
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Bruttomarginal, % | 53,3%| 58,2%| 52,9%| 51,7%| 52,7%| 52,0%|
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Soliditet, % | 74,5%| 92,0%| 74,5%| 92,0%| 85,0%| 88,1%|
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Skuldsättningsgrad, ggr | 0,34| 0,09| 0,34| 0,09| 0,18| 0,13|
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Likvida medel, tkr |46 772| 85 231| 46 772| 85 231| 46 772| 67 514|
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Kassaflöde från den |-9 900|-10 119|-18 850|-19 801| -36 532|-37 482|
|löpande verksamheten, tkr| | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat per aktie (före | -0,64| -0,62| -1,17| -1,20| -2,63| -2,66|
|och efter utspädning) , | | | | | | |
|kr | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Eget kapital per aktie, | 3,10| 5,76| 3,10| 5,76| 6,96| 4,30|
|kr | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Genomsnittligt antal |16 618| 16 618| 16 618| 16 618| 10 576| 16 618|
|aktier, tusental | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Antal utestående aktier, |16 618| 16 618| 16 618| 16 618| 16 618| 16 618|
|tusental | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Aktiekurs vid periodens | 4,34| 6,45| 4,34| 6,45| 4,34| 3,10|
|utgång, SEK | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Antal sålda elektroder, | 5 712| 4 304| 11 792| 8 438| 15 920| 12 566|
|styck | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Genomsnittligt antal | 18| 20| 18| 20| 19| 19|
|anställda | | | | | | |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+-------+

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com  

Certified Advisor: 

Avanza AB 
Tel: +46 8 409 421 20 
E-mail: corp@avanza.se  (simon.grant@scibase.com) 

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .