Aktieägarna i Ellen Aktiebolag, 556419-2663, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 september 2018, kl. 16.00. Extra bolagsstämma äger rum i Ellens lokaler, Svärdvägen 25B i Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den 13 september 2018, kl. 16.00. Anmälan görs till info@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska också den 11 september 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 11 september 2018, via sin förvaltare, se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN                                                                                                                                                                                              

1.                    Stämmans öppnande

2.                    Val av ordförande vid stämman

3.                    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                    Godkännande av dagordning

5.                    Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6.                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                    Fyllnadsval av ny styrelseordförande och styrelseledamot inkl styrelsearvodering

8.                    Fyllnadsval av valberedning

9.                    Stämmans avslutande

Förslagens huvudsakliga innehåll:

Fyllnadsval av ny styrelseordförande och styrelseledamot (punkt 7)

Nuvarande styrelseordförande Ingrid Atteryd Heiman har på egen begäran begärt att få avgå som styrelseordförande

Valberedningens förslag är nyval av Jens Engström och Cecilia Wolf. Valberedningens förslag till ny ordförande i styrelsen är Jens Engström.

Valberedningens förslag är ordförande Jens Engström arvoderas med 150 KSEK och styrelseledamot Cecilia Wolf arvoderas med 75 KSEK.

Jens Engström född 1967
Utbildning: Marknadsekonom IHM Business School Stockholm

Jens Engström är sedan 2007 landschef för Axellus, som numera heter Orkla Care Sverige efter fusionen med Cederroth 2016. Han har lång erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror, egenvårdsmarknaden och försäljning genom dagligvaruhandeln, apotek och e-handel.

Cecilia Wolf född 1976
Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning marknadsföring från Lunds Universitet

Cecilia har mer än 12 års erfarenhet av digital försäljning och marknadsföring. Från kommunikations-byrå och projektledarroll i början av 2000-talet har hon sedan varit med om Tradedoublers resa från uppstartsbolag till börsnoterat bolag på mer än 10 marknader. Genom sina roller på Tradedoubler har Cecilia arbetat med marknadsföring och försäljning mot många av dagens stora e-handelsbolag. Idag arbetar Cecilia inom Norstedts förlagsgrupp som digitalansvarig. En bransch i transformation där de digitala formaten är växande och den 500-åriga affärsmodellen för böcker ständigt utmanas.

Beslut om valberedning (punkt 8)

Nuvarande styrelseordförande Ingrid Atteryd Heiman har också begärt att få avgå ur valberedningen.

Valberedningen föreslår nyval av Jens Engström.

Styrelsen för Ellen Aktiebolag

Danderyd i Augusti 2018

Bilaga