PExA AB ("PExA") publicerar härmed information om strategiskt viktiga kliniska studier med bolagets metod. Resultaten från en tidigare studie med PExAs metod, utförd av Sahlgrenska universitetssjukhuset, visar på en möjlighet att väsentligen förbättra uppföljning och behandling av lungtransplanterade patienter. Nu genomförs en valideringsstudie på två centra i Sverige för att bekräfta tidigare resultat. Förutsatt att studien faller väl ut kan lungavstötningsreaktion bli den första kliniska tillämpningen för PExA. Utöver denna studie pågår cirka 15 studier med PExA 2.0 på människor inom olika indikationsområden, med förväntad målgång under perioden 2019-2021.

Varannan person som genomgår lungtransplantation utvecklar avstötningsreaktion (s.k. BOS) inom fem år, vilket innebär att kroppen försöker att stöta bort den transplanterade lungan. Detta är ett allvarligt tillstånd som ligger bakom den höga mortaliteten efter lungtransplantation. Cirka 30-40 procent av de som drabbas av BOS dör inom fem år. PExAs metod har i en tidigare studie använts för att studera mekanismerna bakom BOS. Resultaten i studien visade att en biomarkör, som samlats in med PExAs metod, kan indikera förändringar i lungorna hela sex månader tidigare än nuvarande tester. Tidig detektion av BOS är av stor vikt för att snabbt kunna påbörja behandling och effektiv medicinering, vilket förväntas leda till förbättrad prognos samt vinster för sjukvården. Sveriges två centra för lungtransplantation, belägna i Lund och Göteborg, har nyligen inlett fortsatta studier i syfte att validera resultaten. Studien beräknas avslutas under 2020. Om resultaten från den tidigare studien kan bekräftas kan BOS-indikationen bli den första kliniska tillämpningen för bolagets teknologi.
Utöver BOS-studien pågår det i dagsläget cirka 15 kliniska studier inom astma, KOL, lungcancer, cystisk fibros, mätning av läkemedelssubstans och effekter av rökning. Dessa kliniska studier förväntas avslutas under åren 2019-2021. De pågående studierna har stor strategisk betydelse för PExA eftersom bolagets metod på detta sätt vidareutvecklas och valideras av de som bäst ser behoven, d.v.s. forskare och kliniker inom akademi och läkemedelsindustri.
I takt med att studieresultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter bedömer styrelsen att intresset för användning av PExAs instrument kommer att öka. Styrelsen bedömer att metoden samtidigt kommer att vinna mark inom nya sjukdomsområden, vilket genererar nya kundgrupper för bolaget och i förlängningen därmed kan leda till ökad försäljning.
VD Erik Ekbo kommenterar:
"Vår långsiktiga målsättning är att vårt instrument och metod skall användas kliniskt. För att möjliggöra kliniska tillämpningar behövs forskningsresultat som validerar PExA 2.0. Det är därför glädjande att det redan nu pågår ett stort antal studier som skapar viktigt referensunderlag för oss i vår strävan mot kliniska tillämpningar. Jag är övertygad om att vårt fortsatta stöd för fler kliniska studier samt vidareutveckling av PExA metoden kommer öppna dörrar mot nya behandlingsmöjligheter för det stora antal individer som lider av allvarliga lungsjukdomar, världen över."

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett "blodprov för de små luft­vägarna". Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.