Koncern 1 juli - 30 september 2019
  • Nettoomsättning 3 482 kSEK (4 629 kSEK)
  • Resultat efter skatt -116 kSEK (181 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
  • Soliditet 25% (34%)
Moderbolag 1 juli - 30 september 2019
  • Nettoomsättning 50 kSEK (0 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -102 kSEK (-148 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
  • Soliditet 75% (73%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Svag omsättning - Rätt produkter

Tredje kvartalet innebar både bakslag och framgång för koncernen. Märkbart i siffrorna är en tillbakagång i försäljningen i dotterbolaget Techtum; som hade ett mycket starkt Q3 2018. Samtidigt ökar marginalerna igen och kapitalbindningen minskar. Bakgrunden är en kraftigt ökad försäljning i dotterbolaget AlphaHelix Technologies; där vi säljer våra egna produkter.

Ackumulerat under året så är koncernsiffrorna mycket lika föregående år; för såväl resultat som omsättning. Dock är koncernens ackumulerade kassaflöde något bättre än föregående år..

Dotterbolaget Techtum tappade mycket i försäljning under Q3 jämfört med föregående år. Upplevelsen är att marknaden har mycket långa ledtider. När bolaget nu successivt rör sig mot större affärer blir också ledtiderna längre. Aktivitetsgraden är fortsatt hög och förhoppningen är att man ackumulerat en framtida orderstock med dagens många offerter. Positivt är att försäljningen av maskiner ökat något; vilket säkrar framtida intäkter av förbrukningsvaror och service.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har haft en mycket bra period med ordrar till både Kina och Saudiarabien på Rob™, bolagets egenutvecklade vätskehanteringsrobot. Volymerna är fortsatt låga men referenskunderna blir allt fler.

AlphaHelix andra huvudprodukt, BugScreener™, fortsätter att generera goda intäkter; men inga nya installationer är gjorda under perioden.

Händelser efter perioden

I oktober begärde Mattias Molin utträde ur styrelsen. Mattias är sedan januari 2018 interims-VD på deltid och önskade en tydligare ansvarsfördelning. Lösningen anses fördelaktig för att genomföra eventuella förvärv.

Försäljningen i oktober har fortsatt med relativt låga siffror i dotterbolaget Techtum. Om inte försäljningen ökar under Q4 måste ledningen genomföra åtgärder för att säkra framtida kassaflöde. Q4 är dock historiskt koncernens starkaste kvartal.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något nedåtgående trend. Handeln är mycket begränsad. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att kursrisken ökat ytterligare. Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare. Ambitionen har hela tiden varit att undvika nyemissioner; annat än för förvärv och konkreta utvecklingsprojekt.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för kunderna. Bolaget är också marknadsledande inom produkter för biobanker; med marknadens bredaste sortiment.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

 

 

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

+---------------+------------+----------+
|Insynsperson   |Aktieinnehav| |
+---------------+------------+----------+
| |2019-09-30 |2018-12-31|
+---------------+------------+----------+
|LabKompaniet |27 831 490 |27 831 490|
+---------------+------------+----------+
|Mattias Molin |150 000 |150 000 |
+---------------+------------+----------+

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 2020-02-17.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i oktober 2019

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

bolagets resultat och finansiell ställning.

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a november, 2019.

+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
| |Resultaträkning | |
| |i sammandrag - | |
| |koncern (kSEK) | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
| |2019-07-01-2019|2018-07-01|2019-01-01|2018-01-01|2018-01-01|
| |-09-30 |-2018-09 |-2019-09 |-2018-09 |-2018-12 |
| | |-30 |-30 |-30 |-31  |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Nettoomsättning |3 446 |4 629 |12 354 |12 590 |18 328 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Summa intäkter |3 482 |4 684 |12 494 |12 846 |18 498 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Rörelsekostnader|-3 496 |-4 321 |-12 603 |-12 654 |-17 236 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Avskrivningar |-78 |-137 |-243 |-525 |-473 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Rörelseresultat |-92 |226 |-351 |-333 |-1 262 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Finansiella |-23 |-55 |-68 |-121 |-155 |
|poster netto | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Resultat efter |-116 |181 |-420 |-454 |-1 417 |
|finansiella | | | | | |
|poster | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Skatt | |- |- |- |-33 |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
|Resultat efter |-116   |181 |   -420 |-454 |-1 450 |
|skatt | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | |
+----------------+---------------+----------+----------+----------+----------+

+++++++
|||||||
+++++++

+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Balansräkning i sammandragkoncern (kSEK)  |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
| |2019-09-30 |2018-09-30 |2018 |
| | | |-12 |
| | | |-31 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Immateriella anläggningstillgångar |0 |0 |0 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Materiella anläggningstillgångar |553 |922 |1 281|
| | | | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Finansiella anläggningstillgång |46 |58 |38 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Lager |4 745 |5 013 |5 261|
| | | | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Kundfordringar |                          |2 696 |3 430|
| |2 043 | | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Övriga omsättningstillgångar |725 |531 |331 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Kassa och bank |85 |781 |135 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Summa tillgångar |8 196 |10 001 |10 |
| | | |476 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
| | | | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Eget Kapital |2 084 |                          |3 841|
| | |3 397 | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Avsättningar |195 |0 |0 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Långfristiga skulder | |200 |425 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Kortfristiga skulder |5 917 |6 404 |6 210|
| | | | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Summa eget kapital och skulder |8 196 |10 001 |10 |
| | | |476 |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+
|Ställda |3 400 |3 400 |3 400|
|säkerheter                                            | | | |
|    | | | |
+------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+-----+

+----------------------+----------+----------+----------+
|Nyckeltal |
+----------------------+----------+----------+----------+
| |Q3 2019 |Q3 2018 |2018 |
+----------------------+----------+----------+----------+
|Soliditet, % |25 |34 |37 |
+----------------------+----------+----------+----------+
|Antal aktier |52 832 418|52 832 418|52 832 418|
+----------------------+----------+----------+----------+
|Resultat per aktie SEK|0,00 |0,01 |-0,02 |
+----------------------+----------+----------+----------+
|Medeltal anställda |10 |10 |8 |
+----------------------+----------+----------+----------+

+-------------------------------------+--------+----------++
|Koncernens kassaflödesanalys ||
+-------------------------------------+--------+----------++
| |Ack 2019|Helår 2018||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Resultat efter finansiella poster |-420 |-865 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Justeringar för poster som inte ingår| | ||
|i kassaflödet | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|   Avskrivningar och nedskrivningar |243 |116 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|   Övriga poster |204 |-425 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Skatt | |51 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Kassaflöde från den löpande |27 |-1 225 ||
|verksamheten före förändringar av | | ||
|rörelsekapital | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Förändring av rörelsekapital | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|   Förändring av varulager |68 |449 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|   Förändring av fordringar |1728 |-276 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|   Förändring av kortfristiga skulder|-1894 |931 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Kassaflöde från den löpande |-71 |-122 ||
|verksamheten | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
| | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Investeringsverksamheten | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Förvärv av immateriella |0 |0 ||
|anläggningstillgångar | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Förvärv av materiella |- | ||
|anläggningstillgångar | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Försäljning av materiella |126 |434 ||
|anläggningstillgångar | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Förvärv av verksamhet |0 |0 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Kassaflöde från |126 |434 ||
|investeringsverksamheten | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
| | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Finansieringsverksamheten | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Nyemission |0 |0 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Emissionskostnader |0 |0 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Upptagna lån |0 |0 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Amorteringar av lån |-225 |-600 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Kassaflöde från |-225 |-600 ||
|finansieringsverksamheten | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
| | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Årets kassaflöde |-170 |-287 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Likvida medel vid årets början |-1 610 |-1 322 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Likvida medel vid årets slut |-1 779 |-1 610 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
| | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
| | | ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Erhållen ränta uppgår till |0 |0 ||
+-------------------------------------+--------+----------++
|Betald ränta uppgår till |-79 |-79 |
+-------------------------------------+--------+----------++

+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Resultaträkning i |
|sammandrag - |
|moderbolaget (kSEK) |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
| |2019-07-01   -2019-09-30|2018-07-01     -2018-09-30|
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Nettoomsättning |50 |0 |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Övriga intäkter | | |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Summa intäkter |50 |0 |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Rörelsekostnader |-152 |-148 |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Avskrivning | | |
|anläggningstillg. | | |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Rörelseresultat |-102 |-148 |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Finansiella poster |0 |0 |
|netto | | |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Resultat efter |-102 |-148 |
|finansiella | | |
|posterKoncernbidrag | | |
+--------------------+------------------------+--------------------------+
|Resultat efter skatt|-102 |-148 |
+--------------------+------------------------+--------------------------+

+----------------------------------+----------+----------+
|Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) |
+----------------------------------+----------+----------+
| |2019-09-30|2018-09-30|
+----------------------------------+----------+----------+
|Immateriella anläggningstillgångar|0 |0 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Materiella anläggningstillgångar |0 |0 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Finansiella anläggningstillgångar |6 993 |6 993 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Lager |0 |0 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Kundfordringar |0 |0 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Övriga omsättningstillgångar |2 412 |2 767 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Kassa och bank |68 |714 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Summa tillgångar |9 473 |10 474 |
+----------------------------------+----------+----------+
| | | |
+----------------------------------+----------+----------+
|Eget Kapital |7 121 |7 658 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Långfristiga skulder |0 |0 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Kortfristiga skulder |2 352 |2 816 |
+----------------------------------+----------+----------+
|Summa eget kapital och skulder |9 473 |  10 474 |
+----------------------------------+----------+----------+

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.