Bokslutskommuniké helåret januari-december 2019

Helåret 2019 i korthet - koncernen
 • Nettoomsättningen minskade till 92,0 (185,2) Mkr
 • Orderingången minskade till 83,6 (182,9) Mkr
 • Rörelsens kostnader minskade till -186,8 (-247,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -65,5 (-37,0) Mkr
 • Nettoresultatet uppgick till -78,2 (-41,2) Mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -47,8 (-13,5) Mkr

 

Fjärde kvartalet 2019 i korthet - koncernen
 • Nettoomsättningen minskade till 7,5 (41,8) Mkr
 • Orderingången minskade till 3,8 (37,5) Mkr
 • Rörelsens kostnader minskade till -31,7 (-74,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,5 (-24,4) Mkr
 • Nettoresultatet uppgick till -17,1 (-26,8) Mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamhet blev 3,2 (-1,6) Mkr

 

Viktiga händelser under helåret 2019
 • Alelion GmbH försattes i konkurs och verksamheten integrerades i moderbolaget
 • Alelion genomförde en nyemission i maj som fulltecknades och gav 135 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Ett brygglån om 50 Mkr samt företagsobligation återbetalades.
 • Avtal tecknades med MHE Energy i Thailand och GamaAku i Turkiet avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till eftermarknaden för truckar.
 • Lennart Sparud utsågs till ny ledamot i styrelsen.  
 • Styrelsen beslutade i augusti att ersätta Daniel Troedsson som vd för bolaget.

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2019
 • Bolaget genomförde förändringar i företagsledningen i syfte att öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna produktions- och produktutvecklingsarbetet.
 • Alelion tecknade ett ramavtal med finska Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. I samband med undertecknandet fick Alelion en order på utveckling och leverans av två prototyper för högspänningsbatteri från ett av Cargotecs dotterbolag.
 • Alelion tecknade ett avtal med den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas för att ta fram en hybridversion av Huddigs grävlastare, "TIGON". Ordern, som omfattar utvecklingsarbete samt framtagandet av ett första prototypbatteri, beräknas levereras under det andra kvartalet 2020 och är sammanlagt värd ca 1,8 Mkr.
 • Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon vilket öppnar för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet.
 • Åsa Nordström utsågs till ny verkställande direktör för Alelion Energy Systems AB. 
Viktiga händelser efter periodens utgång
 • Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare under de närmaste 12 månaderna. Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara förbrukad inom fyra månader om inte nytt kapital tillförs. För att säkerställa fortsatt drift och återbetalning av utestående kortfristiga lån så måste en ny finansieringslösning komma på plats. Genom ägargarantier kommer Alelion inom närtid förlänga ett lån på 30 Mkr fram till 31 mars 2021. Diskussioner förs vidare om en rörelsekredit för att säkra finansieringen av affärsplanens genomförande.
 • Tester genomförda av forskningsinstitutet Rise bekräftar kvalitén hos de nya flexibelt modulbaserade batterier som Alelion Energy Systems bygger i sin egen högt automatiserade monteringslina. De testade batterimodulerna har byggts utifrån olika typer av celler och konfigurationer men alla har mött de högt ställda kraven för att bli godkända enligt UN 38.3, ett sk transportgodkännande.
 • Alelion Energy Systems utökar sitt nätverk inom eftermarknaden för truckbatterier genom distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen. Avtalet innebär försäljning och service av Alelions litiumjonbatterier för truckar.

Vd-kommentar

När vår största kund våren 2019 beslutade att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier för den egna truckflottan, fick det konsekvenser som påverkar vår försäljning och vårt resultat negativt även under det fjärde kvartalet. För att hantera den uppkomna situationen har Alelion dels reducerat sina kostnader och dels ökat sina satsningar på att bygga sig en position inom specialfordon men också intensifierat bearbetningen av mindre tillverkare och användare inom trucksegmentet. Vår finansiella situation är ansträngd men det pågår en rad aktiviteter för att säkerställa finansieringen för genomförandet av kommande års affärsplan.

Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de nya förutsättningarna påbörjades tidigt. Den stora utmaningen ligger dock på intäktssidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna då det är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att påverka bolagets förmåga negativt. Intensivt arbete pågår med att bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning och tro är att det skall bära frukt och successivt ge förväntat resultat.

Under det fjärde kvartalet har vi på bred front lanserat vår nya produktgeneration 3 som nu klarat både avgörande certifieringskrav för användning i vägfordon och FN:s transportkrav för litiumjonbatterier. Detta innebär att Alelion nu är en av få tillverkare som kan erbjuda litiumjonbaserade lösningar för det stora segmentet väggående fordon.

Jämfört med för ett år sedan är vi idag fullt rustade för att möta nya kunder samt hantera växande volymer i vår nya fabrik. Vi har en modulbaserad produktgeneration från vilken vi med mindre anpassningar kan möta nya kunders behov gällande krav på kapacitet, effekt och kundanpassad design.  Tack vare vår inbyggda flexibilitet i den nya monteringslinan använder vi oss idag av flera olika typer av battericeller vilket ytterligare stärker vår konkurrenskraft och möjlighet att möta kundkraven.

Marknaden fortsätter att drivas av en omställning mot mer hållbara och energisnåla lösningar där litiumjonbatterier står för en växande del av de industriella lösningarna för att ersätta även fossila bränslen. Marknaden för litiumjonbatterier för specialfordon är en marknad som mot bakgrund av omställningsbehovet bedöms växa kraftigt. Här beräknas den globala marknaden uppgå till cirka 15 miljarder år 2029. En siffra som ökar för varje nytt industriellt segment som ser möjligheterna med litiumjon.

Innan kvartalets slut beslutade styrelsen att ge mig fortsatt förtroende som vd för bolaget - en uppgift som jag tagit mig an med stort engagemang och lika delar ödmjukhet. Vi har redan påbörjat åtgärder för ökat kundfokus och för att korta tiden för att ta fram nya produkter men det kommer krävas tid och tålamod innan vi ser resultatet av de förändringar som genomförs. Vår utmaning i år blir att etablera vår nya affär och affärssegmentet i sådan takt att vår finansiella situation blir intakt och rimligt robust. En sak är dock säker - jag hade aldrig tagit på mig uppdraget om jag inte samtidigt varit övertygad om våra goda möjligheter.

Åsa Nordström

VD Alelion Energy Systems AB                                                                                                                                                                                                

Finansiell kalender

2020-04-24 - Årsredovisning 2019

2020-05-22 - Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-28 - Årsstämma 2020

2020-08-28 - Delårsrapport januari-juni 2020

2020-11-17 - Delårsrapport januari-september 2020

2021-02-12 - Bokslutskommuniké 2020

                                                                

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Vd:s försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 13 februari 2020

Åsa Nordström, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 17:00 CET.

Delårsrapporten i helhet finns att tillgå på: www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter.

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och bolagsbeskrivning:

https://www.alelion.com/sv/investerare

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916