Långsiktigt lönsam tillväxt

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,0 Mkr (69,9) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 22 % (19 %). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 15 % (19 %)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 46,9 Mkr (39,1)
  • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (0,3) hänförliga till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
  • Justerad EBITA uppgick till 23,5 Mkr (13,8), vilket innebär en justerad EBITA marginal om 28 % (20 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,2 Mkr (7,5)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,07 kr (0,56) och efter utspädning till 1,07 kr (0,56)

VD:s kommentar 

Under årets första kvartal uppnådde vi en tillväxt på 22 % med 28 % EBITA-marginal. Än så länge har vi enbart sett en begränsad påverkan på siffrorna till följd av Covid-19 utbrottet. Vi är, likt många andra bolag, påverkade av lägre nyförsäljning, högre kundchurn och kunder som önskar anstånd med betalningar. Mot bakgrund av dessa signaler är vi medvetna om att krisen kommer att påverka oss kommande kvartal och vi har vidtagit åtgärder för att minska effekterna.

Tillväxten under årets första kvartal blev 22 %, varav organisk tillväxt var 15 % jämfört med samma period föregående år. Den svenska verksamheten växte med  19 %. De övriga nordiska länderna, som är mer påverkade av striktare restriktioner än i Sverige, tappar fart men växte trots detta med 33 %.

Som vi tidigare har varit tydliga med skapar en ökad lönsamhet utrymme till fortsatta investeringar. Första kvartalet uppgick EBITA till 28 %, jämfört med 19 % samma period föregående år. Främsta anledningen till ökningen är att vi täcker mer av våra kostnader med repetitiva licensintäkter. Vi ser även att våra övriga kostnader, exempelvis resor och konferenser, är lägre till följd av reseförbud och förbud mot större folksamlingar.

På Lime följer vi strikt myndigheternas rekommendationer och därmed arbetar merparten av vår personal hemifrån. För att skapa social samvaro och bibehålla produktivitet håller vi regelbundet digitala möten under arbetsdagen. Under första kvartalet har vi, bland annat därför, lyckats klara oss med begränsad påverkan på siffrorna. Samtidigt är vi ödmjuka inför framtiden då det råder stor osäkerhet om hur länge krisen varar och hur mycket den kommer att påverka oss.

Vi, liksom många andra bolag, känner av att nyförsäljningen minskar, att kunderna vill köpa färre antal licenser till följd av permitteringar och att fler ber om att få anstånd med betalningarna. Samtidigt är ett CRM-system något som många bolag behöver investera i för att klara sig igenom en lågkonjunktur.   

Lime har tidigare klarat sig väl under två stora kriser då vi under IT-krisen 2001 och finanskrisen 2008 hade både tillväxt och lönsamhet. Idag är vi ännu bättre rustade att klara en kris tack vare en högre andel återkommande intäkter, en lägre kundkoncentration samt fler kunder i många olika branscher och på fler marknader. Dessutom har vi med vår finansiella ställning och lönsamhet goda förutsättningar att hantera krisen.  

I tidigare lågkonjunkturer har vi agerat som en tiger istället för en igelkott. En tiger anfaller när faran kommer, igelkotten kurar ihop sig. Lime ska även denna gång fortsätta att ha tillväxtfokus och därmed investera i marknadsföring och försäljning. Samtidigt skapar vi en krismedvetenhet i organisationen där vi tillsammans hjälps åt att ta fram nya erbjudanden och kampanjer, som ger effekt i den situation vi nu befinner oss i. 

Vår ambition är att ta oss igenom krisen utan permitteringar eller varsel och utan hjälp från myndigheter. Målsättningen är att alla ska med och vi ska bibehålla vårt tillväxtfokus. Detta innebär att vår plan att öppna upp verksamhet i Nederländerna och starta vårt tranieeprogram i augusti kvarstår. Vi följer händelseförloppet i vår omvärld och håller noggrann koll på den påverkan detta får på vårt bolag. Om läget skulle förändras till det sämre kan även omnämnda planer skjutas på framtiden.

Vidare är vi övertygade om att det under krisen kommer att dyka upp möjligheter till investeringar, exempelvis i form av rekryteringar och förvärv. Vi kommer löpande att utvärdera och eventuellt agera på några av dessa möjligheter då vi är övertygade om att det kan få oss att växa snabbare när konjunkturen vänder.

Vi är stolta över ett första kvartal med hög tillväxt och god lönsamhet. Med detta kvartal i ryggen är vi redo att ta oss an krisen som en tiger, med fortsatt tillväxtfokus och investeringar i marknadsföring och försäljning. Detta kan påverka lönsamheten kortsiktigt men kommer att ge oss möjlighet att nå fortsatt långsiktig, lönsam tillväxt.

/Erik Syrén, vd & koncernchef, Lime Technologies
 

Läs hela rapporten i bifogad PDF
 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-mars 2020

Tisdag den 28 april 2020 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida för investerare (https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter/).

Länk till webcasten finner ni här (https://register.gotowebinar.com/register/2815258147845461261). 
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Lars Andersson, Head of Investor Relations /+46 704-33 53 83 / lars.andersson@lime.tech

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 07.30.
 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 250 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se