STOCKHOLM, 31 oktober 2018. Karolinska Development (Nasdaq Stockholm: KDEV) presenterar i dag övergripande studieresultat från portföljbolaget Dilafors fas 2b studie med tafoxiparin vid behandling av långdragna förlossningar. Resultaten visar att studien inte uppnådde det primära målet att minska tiden till förlossning genom behandling med tafoxiparin. Karolinska Development kommer att omvärdera portföljbolagets bokförda värde, vilket förväntas leda till en negativ resultateffekt om cirka SEK 40 miljoner för fjärde kvartalet 2018.

Dilafor presenterar idag resultat från en fas 2b-studie av tafoxiparin - en läkemedelskandidat som försöker angripa problemet med långdragna förlossningar på ett helt nytt sätt jämfört med dagens tillgängliga behandlingar. De 360 kvinnor som ingick i studien fördelades slumpvis till en av fyra behandlingsarmar, antingen i en av tre behandlingsarmar med olika doser av tafoxiparin eller i en placeboarm. I de aktiva dosgrupperna behandlades kvinnorna med en låg, medelhög eller hög dos av tafoxiparin i kombination med dagens standardbehandling oxytocin. Tafoxiparin tolererades väl av både kvinnor och barn, men visade ingen statistiskt signifikant effekt i någon av de studerade doserna.

Karolinska Development kommer att omvärdera portföljbolagets bokförda värde, vilket förväntas leda till en negativ resultateffekt om cirka SEK 40 miljoner för fjärde kvartalet 2018.

"Att vissa studier inte når upp till sina mål är en naturlig del av läkemedelsutveckling som vi har tagit höjd för i vår övergripande investeringsstrategi. Under den kommande niomånadersperioden väntas inte mindre än ytterligare fem studier i fas 2 hos våra portföljbolag stå inför avläsning", kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

De fullständiga studieresultaten kommer publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller vid en medicinsk konferens vid ett senare tillfälle.

Mer detaljerad information om studien och studieresultaten kommer göras tillgänglig på Dilafors hemsida www.dilafor.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna

ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 31 oktober 2018 klockan 17.15.

KD PR Dilafor studie FINAL SWE

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire