Tredje kvartalet
 •  Nettoomsättningen ökade med 28,7 procent till 3 169 miljoner kronor (2 462).
 •  Den organiska tillväxten var 15,3 procent (1,6) varav SMB 6,6 procent (9,4), LCP 25,0 procent (-5,0) och B2C -5,0 procent (10,9).
 •  Bruttomarginalen ökade till 16,8 procent (16,1).
 •  Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 124 miljoner kronor (108) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,9 procent (4,4).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 78 miljoner kronor (98), inklusive jämförelsestörande poster om -26,2 miljoner kronor (0,6).
 •  Kvartalets resultat uppgick till 48 miljoner kronor (67).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,54 kronor (0,87).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 miljoner kronor (221).
September 2018 - maj 2019
 •  Nettoomsättningen ökade med 22,3 procent till 9 510 miljoner kronor (7 776).
 •  Den organiska tillväxten var 9,5 procent (4,1) varav SMB 4,6 procent (9,9), LCP 15,3 procent (-0,6) och B2C -5,2 procent (10,0).
 •  Bruttomarginalen ökade till 16,8 procent (15,7).
 •  Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 440 miljoner kronor (382) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,6 procent (4,9).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 388 miljoner kronor (337) inklusive jämförelsestörande poster om 0,2 miljoner kronor (-3).
 •  Periodens resultat uppgick till 283 miljoner kronor (235).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,30 kronor (3,07).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 miljoner kronor (689).
 •  Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 2,9 (3,3 vid utgången av 2017/18).

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se,070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.